metodą pomiarową

Encyklopedia PWN

w przemyśle octowym urządzenie do wytwarzania octu z alkoholu etylowego przez fermentację za pomocą bakterii octowych;
geodimetr
[gr.],
przyrząd do geodezyjnych pomiarów odległości metodą opartą na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
grafometria
[gr.],
metoda analizy pomiarowej pisma, mająca zastosowanie zwłaszcza w kryminalistyce przy identyfikacji pisma;
termin stosowany w analizie chemicznej na określenie najmniejszej ilości lub najmniejszego stężenia możliwych do oznaczenia daną metodą analityczną;
Guerquin
[gerkę̣]
Bohdan, ur. 26 I 1904, Nowogród Wielki, zm. 28 IX 1979, Wrocław,
architekt, historyk architektury;
higrometria
[gr. hygrós ‘wilgotny’, ‘mokry’, metréō ‘mierzę’],
dział metrologii zajmujący się metodami i technikami pomiaru wilgotności gazów (gł. powietrza);
optyczna metoda pomiarowa, wykorzystująca zjawisko interferencji fal oraz technikę zapisu holograficznego (holografia) do badania stanu powierzchni, odkształceń, wykrywania wad materiałów (mikropęknięć), naprężeń i in. wielkości fizycznych.
interferometria wielkobazowa, interferometria międzykontynentalna, ang. Very Long Baseline Interferometry (VLBI),
najbardziej zaawansowana technika pomiarowa w badaniach radioastronomicznych.
kraniologia
[gr. kraníon ‘czaszka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział antropologii zajmujący się opisem i pomiarem czaszek człowieka i naczelnych;
magnes
[łac. < gr.],
magnes trwały,
element wykonany z materiału magnetycznie twardego (magnetyczne materiały) namagnesowany do stanu nasycenia;
empiryczna skala temperatury, ustanawiana przez Generalną Konferencję Miar, będąca najlepszym przybliżeniem termodynamicznej skali temperatury;
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
dział metrologii zajmujący się pomiarami bardzo małych obiektów, wytwarzanych metodami mikro- i nanotechnologii, wykorzystywany gł. w mechanice precyzyjnej, optyce, technologii półprzewodników, technologii materiałów (chemii) oraz biologii molekularnej;
geol. procesy tektoniczne przejawiające się w najpóźniejszych okresach geol., gł. w neogenie i czwartorzędzie;
NIST, ang. National Institute of Standards and Technology,
agencja Departamentu Handlu USA;
Ochorowicz Julian, ur. 28 II 1850, Radzymin, zm. 1 V 1917, Żerań (obecnie część Warszawy),
psycholog, filozof, publicysta, wynalazca.
Picard
[pikạ:r]
Jean, ur. 21 VII 1620, La Flèche, zm. 12 X 1682, Paryż,
fr. astronom i geodeta;
stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości fiz., dokonanych w tych samych warunkach, tą samą metodą i za pomocą tych samych narzędzi pomiarowych.
antropol. dział antropometrii zajmujący się pomiarami ciała żywego człowieka za pomocą określonych metod i technik pomiarowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia