metamorficzne

Encyklopedia PWN

pegmatyty
[gr. pḗgma ‘rzecz stwardniała’],
skały magmowe powstałe w końcowym stadium krystalizacji magmy z resztek stopu magmowego pozostałego po gł. etapie zestalenia się magmy (pomagmowe procesy) lub skały metamorficzne utworzone podczas metamorfizmu regionalnego, wskutek rekrystalizacji minerałów przy udziale metasomatozy;
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
ogólna nazwa skał o wyraźnie krystalicznej strukturze;
stilbit
[gr.],
desmin,
minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia i sodu (Ca,Na2)5[Al10Si26O72] · 28H2O;
tektonity
[gr.],
skały magmowe, metamorficzne i osadowe przeobrażone wskutek metamorfizmu dyslokacyjnego, w których ruchy tektoniczne spowodowały reorientację tekstury (często wielokrotnie);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia