metafizyce

Encyklopedia PWN

filoz. jedna z odmian filozoficznego dowodu na istnienie Boga (metafizyka);
filoz. aktywność człowieka, w której odgrywa on rolę czynnego podmiotu;
entelechia
[gr. entelécheia],
filoz. termin wprowadzony prawdopodobnie przez Arystotelesa, w którego metafizyce oznacza formę wewnątrz bytu, która jako akt kształtuje celowo materię, będącą możnością (potencją);
Gilbert de la Porrée
[żilbẹr dö la porẹ] Wymowa,
Gilbertus Porretanus, Gilbert z Poitiers, ur. ok. 1076, Poitiers, zm. 4 IX 1154, tamże,
średniow. filozof, teolog, biskup; jeden z gł. przedstawicieli szkoły chartryjskiej.
gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
filoz. stanowisko w metafizyce przyjmujące istnienie pośrednich szczebli bytowych między najwyższą zasadą rzeczywistości a światem materialnym;
idea
[gr. idéa ‘to, co widoczne’, ‘kształt’, ‘wyobrażenie’, ‘postać’, ‘wzór’, ‘przedstawienie’, ‘przeżycie świadome’],
jedno z głównych pojęć filozofii wprowadzone przez Platona.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia