metaboliczna

Encyklopedia PWN

rodzaj ruchu występujący u organizmów jednokomórkowych;
med. współwystępowanie kilku czynników ryzyka miażdżycy, co wiąże się z istotnym zwiększeniem wystąpienia choroby wieńcowej i jej powikłań oraz identyfikuje osoby szczególnie podatne na wystąpienie cukrzycy.
porfiria
[gr.],
med. zaburzenia metaboliczne spowodowane wrodzonymi niedoborami enzymów biorących udział w biosyntezie hemu;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
glikogenozy
[gr.],
grupa chorób metabolicznych uwarunkowanych genetycznie, polegających na niedostatecznej aktywności enzymów syntetyzujących lub rozkładających glikogen;
kwasica, acydoza,
med. zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej przejawiające się wzrostem stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych, spowodowane zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad;
dział medycyny zajmujący się zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem radioizotopów w diagnostyce i terapii;
med. wrodzony niedobór ilości lub aktywności niektórych enzymów, będący przyczyną blokowania lub hamowania prawidłowego przebiegu różnych szlaków metabolicznych w organizmie;
interfaza
[łac.-gr.],
etap cyklu komórkowego obejmujący cały czas między kolejnymi podziałami komórkowymi (mitoza);
izomerazy
[gr.],
jedna z sześciu gł. klas enzymów;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
zdolność roślin do zachowania integralności struktur i podtrzymania przebiegu procesów życiowych w niekorzystnych (stresowych) warunkach środowiska;
przemiana materii, metabolizm,
całokształt zachodzących w komórkach żywego organizmu reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energetycznych, stanowiący podłoże wszelkich zjawisk biologicznych;
wstrząsowe leczenie, sejsmoterapia,
med. w psychiatrii metoda leczenia chorób psychicznych przez wywoływanie głębokiego wstrząsu biol.; wynikającego z wprowadzenia organizmu w stan gwałtownej, lecz kontrolowanej utraty przytomności;
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;
zasadowica, alkaloza,
med. zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej płynów ustrojowych, spowodowane utratą kwasów lub zwiększeniem zawartości zasad;
med. przewlekła metaboliczna choroba kości z postępującym ubytkiem masy kostnej i uszkodzeniem mikroarchitektury, prowadzącym do zmniejszenia jej wytrzymałości mech. stwarzającym ryzyko złamań;
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
adaptacja roślin, przystosowanie roślin,
biol. przystosowanie organizmów roślinnych do warunków środowiska, polegające na takich dziedzicznych zmianach struktury i funkcji osobników, które zwiększają prawdopodobieństwo ich przeżycia i reprodukcji osobników w określonym środowisku oraz prowadzą do zróżnicowania organizmów pod względem morfologicznym, fizjol. i metabolicznym.
suma aktywności metabolicznej mikroorganizmów zasiedlających gleby: bakterii, promieniowców, grzybów, glonów, pierwotniaków oraz zwierząt bezkręgowych;

Słownik języka polskiego PWN

metabola
1. «każdy zabieg literacki polegający na przekształceniu wypowiedzi»
2. «nagła przemiana bohatera lub zwrot akcji»

• metaboliczny
metabolizm zob. przemiana materii
• metaboliczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia