membranowe

Encyklopedia PWN

membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi po obu stronach membrany elektrochemicznej, tzn. półprzepuszczalnej przegrody rozdzielającej 2 roztwory elektrolitów i przepuszczającej tylko niektóre jony;
membranowa metoda wyodrębniania składników z mieszanin ciekłych;
elektroda, której istotnym elementem jest ciekła, polimerowa lub stała membrana — stąd często używane określenie elektroda membranowa;
aneroid
[gr.],
czujnik ciśnieniomierza absolutnego (np. barometru) w postaci szczelnie zamkniętej komory, z której wypompowano powietrze, odkształcającej się sprężyście pod wpływem zmian ciśnienia zewnętrznego;
filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
membrana
[łac.],
przepona,
cienka płytka ze sprężystego materiału, często „pofalowana” w poprzecznym przekroju w celu zwiększenia odkształcalności, zamocowana na obwodzie;
muzyka Murzynów, wykazująca znaczne zróżnicowanie regionalne, etniczne, funkcjonalne, zarówno na kontynencie afryk., który stanowi jej kolebkę, jak i na kontynentach obu Ameryk.
transport w roślinie wody, jonów i substancji org. (metabolitów) zachodzący w obrębie komórki, między komórkami i w tkankach przewodzących;
separacja
[łac. separatio ‘oddzielenie’],
chem., techn. ogólna nazwa procesu rozdzielania mieszanin;
separator
[łac.],
urządzenia do wydzielania z mieszaniny jednego lub więcej składników;
przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
med. sposób badania komórek tworzących zawiesinę w laminarnym strumieniu cieczy za pomocą urządzenia zw. cytometrem przepływowym.
Donnana równowaga, równowaga membranowa,
równowaga ustalająca się między 2 roztworami przedzielonymi przegrodą (membraną) półprzepuszczalną;
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
chem. układ złożony z przewodnika elektronowego (metal, półprzewodnik) stykającego się z przewodnikiem jonowym (najczęściej ciekły elektrolit), w którym może przebiegać reakcja elektrodowa utleniania-redukcji.
przegroda półprzepuszczalna, błona półprzepuszczalna, membrana półprzepuszczalna, membrana,
przegroda rozdzielająca 2 fazy płynne o różnym stężeniu składników, umożliwiająca przenikanie tych składników, z różnymi szybkościami, między fazami.
urządzenie realizujące operację przetwarzania, tj. zamianę jednej wielkości lub jej postaci albo wartości na inną wielkość (jej postać lub wartość), z zachowaniem jednoznacznej zależności między nimi, zw. charakterystyką przetwarzania;
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
sprężarka przeponowa, sprężarka membranowa,
sprężarka wyporowa, w której elementem roboczym jest ruchoma, elastyczna przepona;

Słownik języka polskiego PWN

membrana
1. «sprężysta płytka przetwarzająca drgania mechaniczne w fale akustyczne lub odwrotnie»
2. «w instrumentach perkusyjnych: naprężona błona lub skóra wprawiana w drgania przez uderzenie lub pocieranie»
3. zob. przepona w zn. 2

• membranowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia