melioracyjnych

Encyklopedia PWN

budowle ziemne, drewniane, betonowe i in. (np. z tworzywa sztucznego) stosowane w urządzeniach i systemach melioracyjnych;
ciągnikowe lub samojezdne maszyny do prac melioracyjnych, zwłaszcza ziemnych;
budowla melioracyjna stosowana do ułatwienia odpływu (odprowadzenia wody) z terenu meliorowanego, niekiedy również do nawodnienia (np. podsiąkowego);
pług melioracyjny, pług agromelioracyjny,
ciągnikowy pług przystosowany do wykonywania melioracyjnych rowów otwartych.
melioracje
[łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zespół zabiegów techn., agro- i fitotechn. oraz organizacyjno-gosp., służących regulacji stosunków wodnych w celu trwałego poprawienia zdolności produkcyjnych gleb uprawnych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych i glebowych, przywracania walorów środowiskowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym, a także w celu przystosowania terenu do hodowli ryb (stawy rybne);
agromelioracje
[gr. agrós ‘rola’, łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zabiegi z zakresu agrotechniki i melioracji, o kilkuletnim działaniu, przeprowadzane na glebach o niekorzystnych dla roślin stosunkach wodno-powietrznych;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
kanał, rów (z grawitacyjnym przepływem wody) lub rurociąg (pracujący pod ciśnieniem wytworzonym przez pompę), służący do doprowadzenia wody do celów melioracyjnych (gł. nawodnień), przem. i in.;
herbicydy
[łac. herba ‘trawa’, ‘ziele’, caedo ‘zabijam’],
środki chwastobójcze,
substancje stosowane do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju bądź niszczenia roślin występujących tam, gdzie są niepożądane;
nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy imidazoli;
zespół nauk technicznych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa leśnego;
inżynieria rolnicza, maszynoznawstwo rolnicze, mechanizacja rolnictwa, technika rolnicza,
dyscyplina nauk. w dziedzinie nauk roln. zajmująca się konstruowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem ciągników, narzędzi, maszyn i urządzeń roln. oraz ich oddziaływaniem na glebę i rośliny;
zbiór dokumentów ewidencjonujących zasoby wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych, rejestrujący podstawowe dane dotyczące wód oraz urządzeń wodnych pod względem technicznym;
urządzenie roln. współpracujące z ciągnikiem lub samojezdne (z własnym źródłem napędu), służące do załadunku i wyładunku obornika, kompostu, torfu, nawozów mineralnych, ziemniaków, buraków cukrowych, liści, słomy, siana, kiszonek, żwiru, węgla, koksu itp;
nauka obejmująca całokształt wiedzy o łąkach i pastwiskach, nazywanych ogólnie użytkami zielonymi, działalności gosp., której zadaniem jest pozyskiwanie możliwie wysokich plonów pełnowartościowej paszy (zielonej i siana) dla zwierząt gospodarskich oraz utrzymywaniu tych użytków w wysokiej kulturze rolnej.
Nawrocki Stanisław, ur. 20 XII 1927, Stara Wieś,
agrotechnik, gleboznawca;
rz., lewy dopływ Liwca, płynie na niz. Południowopodlaskiej i Środkowomazowieckiej, w woj. mazowieckim;
Pińsk, Pinsk,
m. na Białorusi, w obwodzie brzeskim, przy ujściu Piny do Prypeci.
scalanie gruntów, komasacja gruntów,
likwidowanie rozbicia poszczególnych gospodarstw rolnych na niewielkie działki rozmaitego kształtu i rozmiarów, często położone w znacznej odległości (szachownica pól), oraz tworzenie gospodarstw o zwartej powierzchni bez zmiany struktury posiadania (lecz zazwyczaj z uwzględnieniem bonitacji gleby, co powoduje modyfikacje tej struktury); niekiedy scalaniu gruntów towarzyszy podział gruntów wspólnych. Scalanie gruntów umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej;
organizacja grupująca osoby fizyczne i prawne, utworzona w celu wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (także pomelioracyjnego zagospodarowania), zaopatrujących w wodę, odprowadzających ścieki lub służących w inny sposób do korzystania z wody albo do jej ochrony, do melioracji wodnych w rolnictwie, wykorzystaniu wody w celach przeciwpożarowych, a także służących utrzymywaniu wód;

Słownik języka polskiego PWN

melioracja «zabiegi mające na celu polepszenie żyzności gleby, polegające głównie na osuszaniu i nawadnianiu gruntów»
• melioracyjny • meliorant, meliorator • meliorować
rów melioracyjny «podłużny wykop służący do odprowadzania wody z terenu meliorowanego lub do jego nawadniania»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia