melioracyjnych

Encyklopedia PWN

budowle ziemne, drewniane, betonowe i in. (np. z tworzywa sztucznego) stosowane w urządzeniach i systemach melioracyjnych;
ciągnikowe lub samojezdne maszyny do prac melioracyjnych, zwłaszcza ziemnych;
budowla melioracyjna stosowana do ułatwienia odpływu (odprowadzenia wody) z terenu meliorowanego, niekiedy również do nawodnienia (np. podsiąkowego);
pług melioracyjny, pług agromelioracyjny,
ciągnikowy pług przystosowany do wykonywania melioracyjnych rowów otwartych.
melioracje
[łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zespół zabiegów techn., agro- i fitotechn. oraz organizacyjno-gosp., służących regulacji stosunków wodnych w celu trwałego poprawienia zdolności produkcyjnych gleb uprawnych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych i glebowych, przywracania walorów środowiskowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym, a także w celu przystosowania terenu do hodowli ryb (stawy rybne);
agromelioracje
[gr. agrós ‘rola’, łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zabiegi z zakresu agrotechniki i melioracji, o kilkuletnim działaniu, przeprowadzane na glebach o niekorzystnych dla roślin stosunkach wodno-powietrznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia