mechanice

Encyklopedia PWN

operatory odwzorowujące przestrzeń Hilberta stanów fiz. w siebie.
twierdzenia poprawnie wydedukowane z podstawowych praw fizyki, prowadzące do wyników wyraźnie sprzecznych z odczuciem obserwatora opartym na faktach empirycznych i codziennym doświadczeniu.
mechanika
[gr. mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych oraz oddziaływań między nimi, prowadzących do zmiany ruchu ciał lub ich odkształceń.
fundamentalna teoria fizyczna opisująca oddziaływanie mikroobiektów materii między sobą oraz z zewnętrznymi polami, głównie z polem elektromagnetycznym.
dział astronomii zajmujący się oddziaływaniami grawitacyjnymi między ciałami niebieskimi oraz ruchami tych ciał pod wpływem sił grawitacyjnych;
nauka będąca podstawową dyscypliną geotechniki.
mechanika opierająca się na zasadach dynamiki Newtona;
metoda obliczeniowa stosowana w teoret. badaniach trójwymiarowej struktury złożonych związków chemicznych i ich kompleksów międzycząsteczkowych (np. kompleksów supramolekularnych);
mechanika zajmująca się ruchami ciał poruszających się z prędkościami porównywalnymi z prędkością światła;
dział mechaniki techn. zajmujący się analizą pracy konstrukcji budowlanych; posługuje się idealizowanym modelem — schematem statycznym, który odzwierciedla: układ elementów, sposoby ich połączenia ze sobą i podłożem oraz działające obciążenia.
termin stosowany na określenie mechaniki kwantowej w początkowym okresie rozwoju.
nauka zajmująca się badaniem i obserwacją zjawisk zachodzących w skałach skorupy ziemskiej, w których są prowadzone roboty górnicze, a także badaniem deformacji, tj. przemieszczeń i odkształceń skał, jakie występują w górotworze nienaruszonym i naruszonym robotami górniczymi.
dział mechaniki zajmujący się statyką i dynamiką ruchu statków powietrznych, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.
dział mechaniki zajmujący się badaniem stanu równowagi i ruchu płynów (cieczy i gazów) oraz oddziaływania tych ośrodków na poruszające się w nich lub opływane przez nie ciała stałe.
dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji drobnych mechanizmów (o małych wymiarach, np. zabawek elektromech., drobnego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego) i przyrządów precyzyjnych (o małych wymiarach i precyzyjnym działaniu, np. przyrządów pomiarowych, sprzętu fot. i opt., urządzeń zegarowych) oraz nauka poświęcona tym zagadnieniom;
dział fizyki statystycznej zajmujący się opisem równowagowych i nierównowagowych właściwości układów makroskopowych (wynikających z ich właściwości mikroskopowych opisywanych prawami mechaniki klasycznej lub kwantowej) za pomocą statystyki matematycznej.
dział nauk stosowanych obejmujący zastosowanie mechaniki teoret., badań doświadczalnych i modelowych do rozwiązywania zagadnień technicznych.
Międzynarodowa Unia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ang. International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM),
organizacja nauk., zał. 1949 w Paryżu, siedziba w Wiedniu;
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;

Słownik języka polskiego PWN

mechanik
1. «osoba zajmująca się obsługą oraz naprawą maszyn i urządzeń»
2. «specjalista w dziedzinie mechaniki»
mechanika
1. «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu, równowagi i wzajemnego oddziaływania ciał»
2. «dział techniki zajmujący się zagadnieniami konstruowania maszyn, aparatów i narzędzi»
3. «układ i sposób działania mechanizmów»
mechanika kwantowa «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu mikrocząstek»
mechanika nieba «nauka o wzajemnym oddziaływaniu i ruchach ciał niebieskich»
mechanika płynów «nauka o równowadze i ruchu cieczy i gazów oraz zanurzonych w nich ciał stałych»
mechanika precyzyjna «dział nauki i techniki zajmujący się badaniem i konstrukcją drobnych mechanizmów i przyrządów precyzyjnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia