materiały magnetycznie miękkie

Encyklopedia PWN

materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
materiały, które cechuje mała przewodność elektr. (konduktywność) oraz duża wartość przenikalności magnetycznej;
ferrometr
[łac.-gr.],
urządzenie do wyznaczania charakterystyk (krzywej magnesowania, pętli histerezy i stratności) materiałów magnetycznie miękkich (magnetyczne materiały) w przemiennym polu magnet. o częst. 50 Hz;
ferryty
[łac. ferrum ‘żelazo’],
materiały magnet. — złożone tlenki metali zawierające tlenek żelaza Fe2O3;
stop zawierający 35–80% niklu, reszta żelazo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia