maskowanie

Encyklopedia PWN

wojsk. zabezpieczenie własnych wojsk, sprzętu, obiektów środkami maskującymi i przez wykorzystanie właściwości maskujących terenu (maskowanie bezpośrednie) oraz wprowadzenie nieprzyjaciela w błąd co do przygotowywanych działań, położenia i charakteru ważnych obiektów wojskowych (maskowanie operacyjne).
fot. termin szeroko stosowany w technikach fot. na określenie zabiegów zasłaniania (np. części obrazu fot. w celu lokalnej zmiany naświetlenia w procesie kopiowania), pasowanego składania obrazu negatywowego i jego pozytywowej kopii (np. w celu zmiany kontrastowości końcowego obrazu, zmiany kształtu krzywej reprodukcji luminancji, uzyskania efektu reliefu, otrzymania zdjęć trikowych; efekty specjalne);
zjawisko psychofizjologiczne polegające na przesunięciu do większych natężeń progu słyszalności danego dźwięku w obecności innego dźwięku (maskującego);
chem. proces, którego celem jest eliminowanie z materiału poddawanego analizie wpływu tych składników, które zakłócają wykonanie analizy chemcznej;
dym maskujący, dym zasłaniający,
dym bojowy stosowany w celu osłaniania obiektów, stanowisk lub działania wojsk przed obserwacją nieprzyjaciela;
kosmetyki
[gr.],
środki do oczyszczania, pielęgnowania i upiększania skóry, włosów, paznokci i oczu, także do maskowania defektów urody.
dipol
[gr.],
dipol zakłócający,
telekom. element odbijający fale elektromagnet., wykonywany w postaci b. cienkich metalowych drucików, pasków folii lub metalizowanych cienkich przewodów z tworzyw sztucznych;
aerozole używane w walce zbrojnej;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
substancje stosowane w walce zbrojnej do rażenia ludzi, zwierząt i roślin, niszczenia obiektów obronnych i sprzętu, maskowania ważnych obiektów i działań wojennych;
chelaty
[gr. chélē ‘szpony’],
kompleksy chelatowe, kompleksy kleszczowe,
związki koordynacyjne (związki kompleksowe, kompleksy), w których ligandy zajmują więcej niż jedno miejsce koordynacyjne;
zespół metod służących do wytwarzania warstw o grubości nie przekraczającej kilku µm (zwykle poniżej 1 µm) na powierzchni podłoża, mającego z reguły grubość wielokrotnie większą (nawet kilkaset tys. razy).
dezodoryzacja
[fr. < łac. odor ‘zapach’],
odwanianie,
usuwanie niepożądanych zapachów z produktów spożywczych, wody, wyrobów technicznych, pomieszczeń, np. hal produkcyjnych i in.;
etylenodiaminotetraoctowy kwas, EDTA, dawniej określany nazwami handl.: kwas wersenowy, komplekson II, (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2,
związek organiczny; biały proszek trudno rozpuszczalny w wodzie; kwas czteroprotonowy;
substancje niszczące roślinność;
inżynieria
[łac. incingere ‘otoczyć miejsce budowlą obronną’, ingenerare ‘tworzyć’],
twórczość techniczna (głównie wynik działalności inżynierów), której wynikiem jest obiekt (prototyp), metoda produkcji (technologia) lub zmiana stanu środowiska.
nauka techn. obejmująca dziedziny o wyraźnych cechach wiedzy wojsk. (budowa fortyfikacji, maskowanie, minerstwo), a także wiedzy inżynieryjnej wykorzystywanej poza wojskiem (m.in. budowa wojsk. dróg, mostów, lotnisk, wojsk. budowli hydrotechn.).
kamfen, C10H16,
związek organiczny, bicykliczny węglowodór terpenowy;
kompleksony
[łac.],
związki chemiczne tworzące z wieloma metalami, zwłaszcza wielowartościowymi, trwałe, rozpuszczalne w wodzie kompleksy zw. chelatami;
maska
[fr. < wł. < arab.],
etnogr. nakładana na twarz lub głowę, wymodelowana w drewnie lub innym tworzywie, stylizowana twarz ludzka lub głowa zwierzęcia, używana od zarania dziejów jako niezbędny element obrzędowości i magii;

Słownik języka polskiego PWN

maskowanie «przedmioty, urządzenia maskujące»
maskować
1. «czynić coś lub kogoś niewidocznym»
2. «ukrywać rzeczywiste zamiary, uczucia, nastroje»
3. «wiązać jony przeszkadzające w reakcji analitycznej w postać nieaktywną w danych warunkach»
maskować się
1. «ukrywać swoje prawdziwe zamiary, uczucia, swój charakter»
2. «zasłaniać się czymś tak, aby nie być widocznym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia