mapy przeglądowe

Encyklopedia PWN

mapa o uproszczonej treści otrzymana przez zmniejszenie i generalizację kartograficzną mapy topograficznej.
mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
mapa o dowolnym odwzorowaniu kartograficznym, przedstawiająca ukształtowanie terenu i znajdujące się na nim obiekty (szatę roślinną, zbiorniki wodne z zaznaczoną głębokością, linie komunikacyjne), a także granice państwowe i administracyjne;
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
samodzielna instytucja podlegająca organizacyjnie szefowi Sztabu Gł. WP, utworzona 1919 w Warszawie (do 1921 pod nazwą Instytut Wojsk.-Geogr.), gł. w celu opracowywania i wydawania wojsk. map topograficznych.
Uhorczak Franciszek, ur. 27 II 1902, Wygnanka k. Czortkowa, zm. 8 XI 1981, Lublin,
geograf kartograf.
poziomica, warstwica,
linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wysokości na powierzchni Ziemi (izohipsa) lub jednakowej głębokości w zbiorniku wodnym (izobata) w stosunku do przyjętego poziomu, którym zwykle jest poziom morza;
Maruszczak Henryk Wacław, ur. 1 X 1922, Lublin,
geograf geomorfolog;

Słownik języka polskiego PWN

mapa przeglądowa «mapa przedstawiająca ogólny obraz lądów i krajów z podaniem najważniejszych obiektów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia