magazyn

Encyklopedia PWN

czasopismo, najczęściej tygodnik lub miesięcznik;
audycja radiowa składająca się z mniejszych części, połączonych dowolnie, lecz wedle określonego kryterium tematycznego.
czasopismo (tygodnik, miesięcznik), w którym ilustracje stanowią istotny element zawartości, pełnią funkcje informacyjne i uatrakcyjniają lekturę.
miesięcznik, wydawany od 1992 w Warszawie;
miesięcznik ilustrowany, wyd. 1974–92 w Warszawie.
kwartalnik wyd. i redagowany 1784–85 w Warszawie przez P. Świtkowskiego;
dwutygodnik Polaków na Litwie, wydawany od 1989 w Wilnie;
pierwszy i najsłynniejszy na ziemiach pol. dom mody damskiej;
tygodnik informacyjno-rozrywkowy przeznaczony dla studentów;
popularny dodatek telewizyjny o największym nakładzie w Polsce, wydawany od 1992 w Warszawie;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
automatyczny manipulator współdziałający z magazynem narzędzi i obrabiarką, służący do przenoszenia narzędzi między magazynem i zespołem narzędziowym obrabiarki (wrzecionem);
linotyp
[łac. linea ‘wiersz’, gr. týpos ‘czcionka’],
dawne urządzenie do składania tekstów, składarka wierszowa;
prasa polska, po 1989 w kraju,
magazyn nadawany w Telewizji Polsat;
„Ekran. Tygodnik filmowo-telewizyjny”, od numeru 3. „Ekran. Tygodniowy magazyn filmowy i telewizyjny dla dyskusyjnych klubów filmowych”, od 1990 „Ekran. Kino, TV wideo, TV sat. Magazyn ilustrowany”,
pismo film., wyd. 1957–92 w Warszawie, z inicjatywy G. Dubowskiego;

Słownik języka polskiego PWN

magazyn
1. «pomieszczenie do przechowywania towarów, surowców, sprzętu itp.»
2. «stała audycja radiowa lub telewizyjna poświęcona jakiejś dziedzinie»
3. «czasopismo ilustrowane»
4. «duży sklep»
5. «zbiór, zapas czegoś»
7. daw. «pracownia i miejsce sprzedaży ubiorów»

• magazynowy
magazyn konsygnacyjny «pomieszczenie służące do czasowego przechowywania towarów przeznaczonych do sprzedania»
magazyn mody daw.; zob. dom mody.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia