macierzysty

Encyklopedia PWN

biol. niezróżnicowane komórki występujące naturalnie w organizmie (komórki macierzyste tkanek) u zwierząt i człowieka, a także wyhodowane in vitro (pierwotne komórki zarodkowe), zdolne do nieograniczonych podziałów (proliferacji) przez całe życie organizmu.
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, która pod wpływem procesu glebotwórczego daje tworzywo mineralne gleby.
gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
hemopoeza
[gr.],
hematopoeza, hemocytopoeza, krwiotworzenie,
proces powstawania i różnicowania się komórek hemolimfy bezkręgowców i komórek krwi kręgowców, zachodzący u zarodków i osobników dorosłych.
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
zespół przemian fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych, zachodzących pod wpływem czynników glebotwórczych (właściwości skały macierzystej, biosfery, klimatu, wody, ukształtowania powierzchni), w których następstwie ze skały macierzystej powstają i różnicują się gleby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia