macierzysty

Encyklopedia PWN

biol. niezróżnicowane komórki występujące naturalnie w organizmie (komórki macierzyste tkanek) u zwierząt i człowieka, a także wyhodowane in vitro (pierwotne komórki zarodkowe), zdolne do nieograniczonych podziałów (proliferacji) przez całe życie organizmu.
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, która pod wpływem procesu glebotwórczego daje tworzywo mineralne gleby.
gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
hemopoeza
[gr.],
hematopoeza, hemocytopoeza, krwiotworzenie,
proces powstawania i różnicowania się komórek hemolimfy bezkręgowców i komórek krwi kręgowców, zachodzący u zarodków i osobników dorosłych.
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
zespół przemian fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych, zachodzących pod wpływem czynników glebotwórczych (właściwości skały macierzystej, biosfery, klimatu, wody, ukształtowania powierzchni), w których następstwie ze skały macierzystej powstają i różnicują się gleby;
zarodniki, spory,
bot. komórki służące do bezpłciowego rozmnażania się roślin zarodnikowych i grzybów;
ablaktacja
[łac. ablactatio ‘odłączenie od piersi’],
sposób szczepienia drzew owocowych, roślin zielnych, winorośli i in. pnączy polegający na połączeniu 2 dobrze ukorzenionych, rosnących obok siebie, roślin: podkładki i szlachetnej rośliny macierzystej;
akceptor
[łac. acceptor ‘ten, kto przyjmuje’],
fiz. defekt sieci krystalicznej powodujący zwiększenie koncentracji nośników prądu w półprzewodniku;
autonomia
[gr.],
religiozn. forma ustrojowa w powszechnym Kościele prawosławnym;
genetyczny poziom glebowy, poziom genetyczny, poziom glebowy,
część profilu glebowego, mineralna, org. lub org.-mineralna, w przybliżeniu równoległa do powierzchni terenu;
zbiorowa nazwa gleb o różnej przynależności genetycznej (systematyka gleb), występujących na terenach górzystych;
hemocytoblast
[gr.],
komórka macierzysta krwi, komórka pnia krwi, komórka pienna krwi,
komórki macierzyste wszystkich typów krwinek;
ekon. międzynarodowe, ponadnarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej 2 krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.
Lunar Module
[lụ:nər mọdju:l; ang.],
LM,
lądownik księżycowy używany w amerykańskim programie Apollo do lądowania astronautów na Księżycu;
chem. związek organiczny wywodzący się z innego związku org., mający taki sam szkielet cząsteczki jak związek macierzysty;
ekol., bot. proces odłączania się od rośliny macierzystej wytworzonych przez nią diaspor i ich wędrówka w środowisku;
sekta
[łac.],
grupa rel. wyodrębniona z religii macierzystej lub powstała na styku różnych tradycji rel. i kulturowych.
specjacja
[ang. < łac.],
biol. proces powstawania nowych gatunków biologicznych, a w konsekwencji nowych linii ewolucyjnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia