mózg

Encyklopedia PWN

mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
anat. układ anatomiczno-funkcjonalny, regulujący wymianę substancji między krwią i ośrodkowym układem nerwowym;
zespoły ośrodków mózgowych oddziałujące na inne obszary mózgu, gł. na rozległe obszary kory mózgowej;
choroba wywołana przez arbowirusy z rodzaju Flavivirus;
łączna nazwa wszystkich części mózgu, z wyjątkiem móżdżku i półkul mózgowych;
med. martwica rozpływna tkanki mózgu, obejmująca zwykle obszar unaczynienia jednego lub kilku naczyń tętniczych;
uszkodzenie mózgu w wyniku zamkniętego urazu głowy (gdy nie doszło do przerwania ciągłości powłok czaszki i bezpośredniego zranienia mózgu);
med. następstwo urazu głowy cechujące się krótkotrwałym zaburzeniem czynności mózgu;
właściwość mózgu polegająca na powstawaniu pod wpływem bodźców środowiska trwałych zmian biochemicznych i morfologicznych w obrębie neuronów, synaps i sieci nerwowych.
med. infekcyjna choroba mózgu wywołana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez inne czynniki chorobotwórcze, jak drożdżaki, pasożyty;
psychol. metoda grupowego rozwiązywania problemów;
med. rzadka epidemiczna choroba zakaźna wywołana niektórymi typami wirusa opryszczki;
pranie mózgu, ang. brainwashing,
technika zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszczenia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś osoby;
rodzaj stymulatora mięśniowo-nerwowego (wszczepianego);
Trust Mózgów, ang. Brains Trust,
popularne określenie, utworzonego 1932 przez prezydenta F.D. Roosevelta, 3-osobowego zespołu jego akademickich doradców (prawnicy R. Moley i A. Berle Jr, ekonomista R. Tugwell), mającego duży wpływ na opracowanie programu wyborczego i realizację pierwszego etapu polityki Nowego Ładu;
wodociąg mózgu, wodociąg Sylwiusza,
anat. odcinek układu komór mózgowych, łączący komorę III i IV;
wet. grupa wirusowych chorób zwierząt;
elektroencefalografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, egképhalos ‘mózg’, gráphō ‘piszę’],
EEG,
metoda badania mózgu za pomocą elektroencefalografu, polegająca na pomiarze i rejestracji przebiegów czasowych potencjałów elektr. mózgu i ich analizie.
biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
śmierć mózgowa, śmierć mózgu,
med. śmierć, której bezpośrednią przyczyną jest utrata kontroli nad podstawowymi procesami fizjologicznymi;

Słownik języka polskiego PWN

mózg
1. «narząd znajdujący się wewnątrz czaszki, najważniejsza część układu nerwowego»
2. «o człowieku ze względu na jego możliwości umysłowe, wiedzę i inteligencję»
3. «osoba lub grupa osób kierująca jakąś instytucją lub przedsięwzięciem»
4. «siedlisko myśli i rozumu, zdolność do myślenia, pojmowania, rozumowania»

• mózgowy
mózg elektronowy «dawna nazwa komputera»
drenaż mózgów «ściąganie specjalistów wysokiej klasy do innego kraju lub firmy, poprzez zapewnienie im tam lepszych warunków pracy i płacy»
komory mózgu «cztery szczelinowate jamy wewnątrz mózgowia, zawierające płyn mózgowo-rdzeniowy»
rozmiękanie mózgu «martwica w określonym obszarze mózgu»
wstrząs mózgu «zaburzenie pracy mózgu w wyniku mechanicznego urazu głowy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia