logiki

Encyklopedia PWN

dział filozofii zajmujący się badaniem podstaw logiki;
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości log. mieć nie mogą.
kierunek w logice zapoczątkowany przez G. Boole’a, polegający na zastosowaniu rachunku algebraicznego do badania praw myślenia.
logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
logika formalna, logika symboliczna,
nauka o związkach logicznych między zdaniami, zwłaszcza o związkach wynikania, uwarunkowanych budową (strukturą) zdań, oraz opartych na tych związkach formach i regułach poprawnego wnioskowania.
logika rozmyta, ang. fuzzy logic,
mat. pojęcie stanowiące pewne uogólnienie pojęcia logiki klas. i wprowadzonej 1920 przez Jana Łukasiewicza logiki wielowartościowej (logika).
logika nazw (sylogistyka), której predykaty mają po części sens kwantyfikujący;
dyscyplina zajmująca się formalnym związkiem pomiędzy pojęciami deontycznymi: obowiązkiem, zakazem i dozwoleniem;
sformalizowana teoria niektórych pojęć epistemologicznych.
jeden z nieklasycznych systemów logicznych, ściśle związany z intuicjonistycznym programem w podstawach matematyki;
dział matematyki poświęcony badaniu wnioskowania matematycznego (dowodzenia) oraz problemom podstaw matematyki.
dział logiki formalnej zajmujący się modalnościami, takimi jak: możliwość, konieczność, niemożliwość i przypadkowość;
ogólna nazwa systemów log., które zajmują się związkami między prawdopodobieństwami zdań.
dział logiki intensjonalnej, która polega na dołączeniu do rachunku klasycznego funktorów temporalnych.
logika wiary, gramatyka wiary,
nazwa poglądu J.H. Newmana, który przyznaje wyższość bezpośredniemu, subiektywnemu przeświadczeniu wiary nad dyskursywnymi dowodami na istnienie Boga.

Słownik języka polskiego PWN

logika
1. «dyscyplina naukowa zajmująca się regułami poprawnego myślenia i wnioskowania; w węższym znaczeniu: logika formalna»
2. «poprawne, rzeczowe myślenie, oparte na związkach przyczynowo-skutkowych»
3. «prawa i mechanizmy rządzące jakimiś zdarzeniami»

• logik
logika formalna «nauka o związkach logicznych między zdaniami»
logika matematyczna «dział matematyki zajmujący się badaniem własności wnioskowania matematycznego oraz modeli teorii matematycznych»
logika trójwartościowa «system logiczny, w którym zdaniom przypisuje się trzy wartości logiczne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia