literatura

Encyklopedia

literatura
[łac. litteratura ‘pismo’, ‘pisanie’]:
tygodnik kult.-lit., wyd. 1972–81 w Warszawie;
termin określający różnorodne odmiany piśmiennictwa dokumentarnego, mówiącego o zdarzeniach autentycznych, dziejących się w czasie historycznym, w realnej przestrzeni geograficznej i społecznej.
literatura perskojęzyczna rozwijała się na bardzo rozległym obszarze: na płaskowyżu irańskim, a także w Azji Środkowej i Indiach;
tygodniowy dodatek lit.-artyst. do „Nowej Gazety” (na przeł. 1906 i 1907 pt. „Ludzkość”), wyd. 1907–14 w Warszawie;
specyficznie pol. fenomen kulturowy; szczególny rodzaj literacko utrwalonej wspólnoty znaków, symboli, obrazów, motywów i tematów odnoszących się do ziem stanowiących szeroko rozumiane wschodnie pogranicze Rzeczypospolitej.
czasopismo folklorystyczne, wyd. nieregularnie 1957–68 w Warszawie, wznowione 1972 we Wrocławiu jako „dwumiesięcznik naukowo-literacki”;
jedyny w Polsce miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. od 1971 w Warszawie. Wywierał, zwłaszcza w latach 80. i 90., znaczny wpływ na kształtowanie się języka lit. polszczyzny współczesnej;
piśmiennictwo będące formą zapisu szczególnych doświadczeń terroru i eksterminacji spowodowanych przez eur. totalitaryzm w XX w.;
dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory adresowane do najbardziej szerokiego kręgu odbiorców i w związku z tym odznaczająca się zrozumiałym dla nich językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi.
piśmiennictwo powstałe na terenie Niderlandów.

Słownik języka polskiego

literatura
1. «powieści, dramaty, wiersze itp. mające wartość artystyczną»
2. «książki i artykuły z zakresu jakiejś nauki, specjalności»

• literacki • literacko • literackość • literat
literatura faktu «utwory o charakterze dokumentalnym»
literatura jarmarczna, odpustowa «teksty, tanie broszury przeznaczone dla ludu, popularne w XIX w.»
literatura ludowa «podania, pieśni, legendy itp., związane z życiem i kulturą wsi, zwykle anonimowe, przekazywane ustnie»
literatura parenetyczna «utwory upowszechniające wzorce osobowe, np. ascety, ziemianina lub dworzanina»
literatura powszechna «zbiór literatur świata»
literatura produkcyjna «utwory powstałe w okresie realizmu socjalistycznego, opisujące wzorowo pracujących robotników w wielkich zakładach przemysłowych»
literatura sowizdrzalska «twórczość literacka nieznanych, głównie plebejskich autorów małopolskich z XVI i XVII w.»
literatura straganowa «utwory bez wartości artystycznych»
literatura zaangażowana «literatura poruszająca problematykę ideologiczną i społeczną»
historyk literatury «badacz, znawca dziejów literatury»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia