liniach

Encyklopedia PWN

czasopismo lit., wyd. 1931–33 w Krakowie;
linia
[łac.],
dawna jednostka miary długości stosowana w różnych systemach,
linia
[łac.],
mat. → krzywa.
linia łącząca 2 punkty orbity eliptycznej ciała niebieskiego, w których jest ono najbliżej i najdalej od ciała obieganego, czyli linia łącząca odpowiednio perycentrum z apocentrum;
Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), do 2001 Linia Hutniczo-Siarkowa,
linia kol. szerokotorowa, dł. 400 km, łącząca ukr. i pol. sieci kol. (granica państwa–Hrubieszów–Zamość–Sędziszów–Sławkowo);
zależność współczynnika absorpcji promieniowania, charakterystycznego dla danego ośrodka, od długości fali promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez ośrodek α(λ);
linia boczna, linia naboczna,
anat. narząd zmysłowy wrażliwy na ruchy wody, informujący o kierunku i sile jej prądów;
układ 2 równoległych, izolowanych od siebie przewodów elektr., tworzących linię przesyłową symetryczną lub koncentryczną (współosiową), o długości porównywalnej z długością fali elektromagnetycznej, rozchodzącej się wzdłuż linii (wzbudzonej przez źródło napięcia przemiennego zasilającego tę linię), lub większej od niej, i o znacznie mniejszych pozostałych wymiarach.
zależność natężenia promieniowania emitowanego przez atom (lub cząsteczkę) od długości fali;
linia płciowa, szlak płciowy,
biol. ciąg komórek płciowych (generatywnych), z których pochodzą gamety — komórki prapłciowe i płciowe;
fiz. zbiór zdarzeń należących do historii punktu materialnego, rozpatrywany jako linia w czasoprzestrzeni.
astr. linia emisyjna promieniowania elektromagnetycznego o dł. 21 cm (zakres radiowy), emitowanego przez atomy wodoru;
linia na mapie stref czasowych (czasu rachuba); przy jej przekraczaniu ze wschodu na zachód dodaje się jeden dzień, z zachodu na wschód zaś odejmuje;
mat. linie przecinające pod kątem prostym (trajektorie ortogonalne) proste jakiegoś pęku;
linie i pasma absorpcyjne w widmach ciał niebieskich, powstające wskutek pochłaniania ich promieniowania przez gazy atmosfery ziemskiej.
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
linie emisyjne występujące w widmach silnie rozrzedzonych gazów, np. widmach mgławic, korony słonecznej;
inform. prywatny obwód telefoniczny łączący na stałe dwa punkty, oferowany najczęściej w trybie dzierżawy przez lokalnego operatora telekomunikacyjnego.
grupa zwierząt w obrębie rasy, spokrewniona przez wyróżniającego się przodka (założyciela linii);

Słownik języka polskiego PWN

linia
1. «znak graficzny mający tylko jeden wymiar – długość»
2. «granica między dwoma różnymi obszarami»
3. «szereg przedmiotów lub osób»
4. «stałe połączenie między przystankami, dworcami itp. za pomocą różnych środków lokomocji; też: trasa wytyczona dla tych środków lokomocji»
5. «kierunek postępowania»
6. «szereg kolejnych pokoleń»
7. «kształt, kontur»
8. zob. linijka w zn. 2.
9. «zespół urządzeń do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych»
10. «połączenie umożliwiające rozmowę telefoniczną»
11. «zespół maszyn, które przy niewielkim udziale człowieka produkują jakieś towary»
12. zob. liniał.
13. «pas terenu obsadzony przez wojsko»
14. «materiał zecerski, którego oczko daje w druku odbitkę kreski określonej grubości»
15. «jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, używana dawniej w wielu krajach»

• liniowy, linijny • liniowo • liniowość, linijność
linia łamana, linia poligonalna «linia złożona z prostych odcinków, ułożonych jeden za drugim, nieleżących na prostej»
linie lotnicze, linie oceaniczne «przedsiębiorstwa zajmujące się przewożeniem ludzi i towarów samolotami lub statkami»
gorąca linia
1. «bezpośrednie połączenie telefoniczne między przywódcami państw»
2. «specjalna linia telefoniczna, dzięki której ludzie mogą się szybko kontaktować w ważnych sprawach»
krewni w linii wstępnej, krewni wstępni «przodkowie w linii prostej»
krewni w linii zstępnej, krewni zstępni «krewni pochodzący od wspólnego przodka w linii prostej»
krewny w linii prostej «osoba będąca czyimś przodkiem lub potomkiem»
linia boczna «osoby pochodzące od wspólnego przodka, a niespokrewnione w linii prostej»
linia brzegowa «granica zetknięcia obszaru wodnego z lądowym»
linia demarkacyjna
1. «linia oddzielająca walczące ze sobą armie, ustalana na czas rozejmu»
2. «linia lub strefa rozdzielająca dwa obce terytoria do czasu ostatecznego ustalenia przebiegu granicy»
linia kosmetyków «seria kosmetyków jednego producenta, opatrzonych tą samą nazwą, zawierających ten sam składnik»
linia kreskowa «linia przerywana, przedstawiająca niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotu oraz niewidoczne linie przenikania»
linia melodyczna «motyw utworu muzycznego, któremu podporządkowane są jego najważniejsze elementy»
linia pozycyjna «linia wykreślona na mapie, na podstawie namiaru wybranego obiektu»
linia średnicowa «linia kolejowa przebiegająca przez centralne dzielnice miasta»
linia zamknięta «linia wychodząca z pewnego punktu i kończąca się w tym samym punkcie»
linia zmiany daty «linia na mapie czasów strefowych, przy której przekroczeniu dodaje się lub opuszcza jeden dzień»
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
linie papilarne «drobne rowki na skórze palców rąk i nóg, mające u każdego człowieka inny układ»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia