lini������

Encyklopedia PWN

zależność współczynnika absorpcji promieniowania, charakterystycznego dla danego ośrodka, od długości fali promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez ośrodek α(λ);
linia boczna, linia naboczna,
anat. narząd zmysłowy wrażliwy na ruchy wody, informujący o kierunku i sile jej prądów;
układ 2 równoległych, izolowanych od siebie przewodów elektr., tworzących linię przesyłową symetryczną lub koncentryczną (współosiową), o długości porównywalnej z długością fali elektromagnetycznej, rozchodzącej się wzdłuż linii (wzbudzonej przez źródło napięcia przemiennego zasilającego tę linię), lub większej od niej, i o znacznie mniejszych pozostałych wymiarach.
zależność natężenia promieniowania emitowanego przez atom (lub cząsteczkę) od długości fali;
linia płciowa, szlak płciowy,
biol. ciąg komórek płciowych (generatywnych), z których pochodzą gamety — komórki prapłciowe i płciowe;
fiz. zbiór zdarzeń należących do historii punktu materialnego, rozpatrywany jako linia w czasoprzestrzeni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia