ligazy

Encyklopedia PWN

ligazy
[łac.],
klasa enzymów katalizująca wytwarzanie wiązań pomiędzy dwiema cząsteczkami, połączone z rozpadem wiązania wysokoenerg. w ATP lub innym trójfosforanie.
karboksylazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów przyłączających do substratu org. cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) lub węglanu;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Filipowicz Witold, ur. 8 VIII 1943, Warszawa,
biolog molekularny;
Gellert
[gẹlərt]
Martin, ur. przed 1930,
biochemik amerykański;
odcinek DNA wektora genetycznego, w którym znajdują się liczne sekwencje nukleotydowe rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne;
biochem. dawna nazwa enzymów z klasy ligaz.
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
genet. jednoniciowe zakończenia „wystające” z dwuniciowych liniowych cząsteczek DNA;
genet. proces biosyntezy DNA, w którego wyniku z jednej dwuniciowej cząsteczki DNA powstają 2 cząsteczki DNA identyczne pod względem sekwencji nukleotydów.

Słownik języka polskiego PWN

ligaza «enzym biorący udział w biosyntezie kwasów i białek»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia