liczbami zespolonymi sprzężonymi

Encyklopedia PWN

dwie liczby zespolone, których części rzeczywiste są równe, a urojone — przeciwne, np. 3 + 4i oraz 3 – 4i.
mat. liczby postaci z = a + bi, gdzie a oraz bliczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną z, oznaczanymi a = Re z, b = Im z, a i — jednostką urojoną, tzn. liczbą, która ma własność i2 = –1;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
automorfizm
[gr. autós ‘sam’, morphḗ ‘kształt’, ‘postać’],
mat. szczególny przypadek izomorfizmu, będący izomorfizmem danej grupy, ciała lub innego systemu algebraicznego ze sobą;
Cardana wzory
[w. kardana],
mat. wzory wyrażające pierwiastki x1x2, x3 równania algebraicznego x3 + px + q = 0, gdzie p i q — liczby zespolone (do takiej postaci można sprowadzić każde równanie sześcienne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia