książka

Encyklopedia PWN

informacja umieszczona na odwrocie karty tytułowej lub na ostatniej stronie książki, zwykle u dołu;
ogólnopol. organizacja bibliofilska, działająca 1957–2002, z siedzibą w Warszawie;
miesięcznik kult. o formule przeglądu lit.-nauk., wyd. od 1949 w Warszawie (od 1957 dwutygodnik, od 1982 miesięcznik);
instytucja organizująca proces wydawniczy.
dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
bibliologia
[gr. biblíon ‘książka’, lógos ‘słowo’,‘nauka’],
nauka o książce, księgoznawstwo, dyscyplina humanist., której przedmiotem jest książka jako obiekt materialny i środek przekazu myśli ludzkiej.
Kłossowski Andrzej, ur. 11 I 1938, Warszawa, zm. 30 I 1997, tamże,
bibliotekarz, bibliofil, bibliolog, historyk książki;
bibliofilstwo
[gr. biblíon ‘książka’, philéō ‘lubię’],
miłośnictwo i znawstwo książek.
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Ars Polona, Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona”,
przedsiębiorstwo działające od 1953 (do 1957 pod nazwą Centrala Handlu Zagranicznego „Prasa i Książka”) w Warszawie
ksylograf
[gr. xýlon ‘drewno’, gráphō ‘piszę’],
książka blokowa, książka ksylograficzna,
książka, której poszczególne strony, zawierające ilustracje drzeworytowe wraz z tekstami objaśniającymi, zostały wycięte w tym samym klocku;
rodzina księgarzy i wydawców:
Biblioteka Narodowa w Warszawie (BN),
centralna biblioteka państwa tworzona od 1918, powołana 1928, otwarta 1930;
Głombiowski Karol, ur. 22 IV 1913, Podeborn (Niemcy), zm. 13 X 1986, Gdańsk,
filolog klas., bibliotekarz, bibliolog;

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia