kreskowy

Encyklopedia PWN

kod kreskowy, kod paskowy,
kod binarny, którego zapis składa się z prążków — prążkowi lub paskowi szerokiemu odpowiada 1, a pustemu polu lub prążkowi cienkiemu 0;
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. przyrząd pomiarowy do bardzo dokładnego mierzenia wielkości fiz. (zwykle długości lub natężenia prądu przemiennego) przez porównanie z wzorcem miary.
mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia