krawędzi

Encyklopedia PWN

Gibbsa, Krawędź, Gibbs Fracture Zone,
tektoniczne pęknięcie strefy rozłamu w północnej części dna O. Atlantyckiego, prostopadłe do osi Grzbietu Śródatlantyckiego, od którego oddziela jego północną część — grzbiet Reykjanes;
graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
mat. klasa grafów niezorientowanych pojawiających się w problemach klasyfikacyjnych matematyki, fizyki, krystalografii, chemii i in. D.D. nazywa się każdy ze skończonych grafów przedstawionych na rysunku.
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
burta
[niem.],
boczna powierzchnia statku (łodzi) między stewą dziobową a rufową;
mat. bryła będąca jednym z 5 wielościanów foremnych;
bot. wzrost ściany komórkowej zlokalizowany na krawędzi komórki (miejsce styku komórki z 2 sąsiednimi komórkami);
MacLaine
[məklẹın]
Shirley Wymowa, właśc. Shirley Beaty Wymowa, ur. 24 IV 1934, Richmond,
siostra Warrena Beatty’ego, amer. aktorka filmowa;
rz., lewy dopływ Wieprza, płynie przez Wysoczyznę Lubartowską, w woj. lubelskim;
mat. bryła będąca jednym z pięciu wielościanów foremnych (wielościan);
Wielkiego Kanionu, Park Narodowy, Grand Canion National Park,
amer. park nar., zał. 1919 (pierwsze formy ochrony 1893), o pow. 493 tys. ha;
archeol. narzędzie krzemienne (kamienne) wykonane z odłupków lub okruchów skalnych przez odpowiedni retusz przynajmniej jednej z jego krawędzi;
Aubari, arab. Ṣaḥrā’ Awbārī, berberyjskie Edeyen Oubari,
pustynia piaszczysta na północy Sahary, w zachodniej Libii;
archeol. narzędzie krzemienne kształtem często przypominające siekierę, posiadające podłużne krawędzie uformowane specjalnym, zatępiającym retuszem lub kilkakrotnym, płaskim odbiciem bocznym
mat. skończony graf, którego wierzchołki można wzajemnie jednoznacznie przyporządkować generatorom ri danej grupy Coxetera (Coxetera grupa) i w którym liczba krawędzi łączących wierzchołek ri z wierzchołkiem rj jest równa nij – 2, gdzie  = e;

Słownik języka polskiego PWN

krawędź
1. «linia zetknięcia się dwóch powierzchni lub wąski pas jakiejś powierzchni przy samym jej brzegu»
2. «metalowy ochraniacz nakładany na brzeg nart»

• krawędziowy
krawędź skrawająca, tnąca «ostrze narzędzia, którym skrawany jest obrabiany materiał»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia