krótkofalową

Encyklopedia PWN

diatermia, w której wykorzystuje się pole elektromagnetyczne o częstotliwości w pasmach 10–15 MHz i 40–50 MHz;
diatermia
[gr. diá ‘przez’, thérmē ‘gorąco’],
początkowo metoda leczn. polegająca na nagrzewaniu ciała za pomocą fal elektromagnetycznych o częst. radiowych, obecnie termin określający także generatory tych fal (stosowane w medycynie od 1928).
promieniowanie elektromagnetyczne występujące w atmosferze ziemskiej;
aeronomia
[gr. aḗr ‘powietrze’, nómos ‘prawo’],
nauka o górnych warstwach atmosfery ziemskiej, dział fizyki atmosfery.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Becquerela zjawisko
[z. bekrela],
fot. wzmocnienie obrazu fot. otrzymane w procesie naświetlania materiału fot. światłem długofalowym po uprzednim naświetleniu go promieniowaniem krótkofalowym (promieniowanie rentgenowskie lub nadfioletowe).
Comptona zjawisko, efekt Comptona, rozpraszanie komptonowskie,
rozpraszanie krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego (rentgenowskiego lub γ) na swobodnych lub słabo związanych w atomie elektronach;
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy;
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej działaniem krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego (np. rentgenowskiego, nadfioletowego) lub strumienia cząstek (elektronów, protonów, cząstek α);
elektroterapia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
elektrolecznictwo, elektrostymulacja terapeutyczna,
dział lecznictwa fizykalnego (fizykoterapii), zajmujący się leczeniem zachowawczym, w którym do celów leczn. wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości, wytwarzane przez specjalne urządzenia elektroterapeutyczne;
EUVE Wymowa, ang. Extreme Ultraviolet Explorer Wymowa,
satelita amer. wyniesiony na orbitę okołoziemską 7 VI 1992 przez rakietę Delta w celu prowadzenia obserwacji astr. zjawiska świecenia sfery niebieskiej i pojedynczych obiektów kosm. w skrajnie krótkofalowej części promieniowania nadfioletowego;
fluorescencja polegająca na emisji promieniowania rentgenowskiego;
Herschela zjawisko
[z. hə:rszela],
fot. zanik obrazu utajonego (utworzonego przez promieniowanie krótkofalowe) pod wpływem promieniowania długofalowego (czerwonego i podczerwonego);
jonosfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej, położona na wys. 70–1000 km, w której występuje duża liczba swobodnych elektronów i jonów.
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
element dawnych aparatów telegraficznych i prostych urządzeń radiokomunikacyjnych (np. amatorskich nadajników krótkofalowych), wykorzystywany do nadawania wiadomości alfabetem Morse’a;
potoczna nazwa radiostacji krótkofalowej.
Marconi
[markọni]
Guglielmo Wymowa, ur. 25 IV 1874, Bolonia, zm. 20 VII 1937, Rzym,
włoski fizyk, pionier radiotelegrafii, wynalazca radia.
fot. termin szeroko stosowany w technikach fot. na określenie zabiegów zasłaniania (np. części obrazu fot. w celu lokalnej zmiany naświetlenia w procesie kopiowania), pasowanego składania obrazu negatywowego i jego pozytywowej kopii (np. w celu zmiany kontrastowości końcowego obrazu, zmiany kształtu krzywej reprodukcji luminancji, uzyskania efektu reliefu, otrzymania zdjęć trikowych; efekty specjalne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia