kosmologii

Encyklopedia PWN

COBE
[koub] Wymowa,
ang. Cosmic Background Explorer Wymowa,
amerykański sztuczny satelita wyniesiony na orbitę okołoziemską 18 XI 1989 przez rakietę Delta;
Demokryt z Abdery, Dēmókritos, ur. ok. 460, Abdera (Tracja), zm. ok. 370 p.n.e., tamże,
filozof grecki, najbardziej wszechstronny uczony starożytny przed Arystotelesem, współtwórca atomistycznej teorii budowy świata.
empireum
[łac. < gr.]:
energii rozpraszania zasada, zasada degradacji energii,
zasada stwierdzająca, że naturalny kierunek ewolucji każdego nierównowagowego (makroskopowego) układu izolowanego prowadzi do wyrównania początkowych niejednorodności temperatury, gęstości masy, ciśnienia itp.
Filon z Aleksandrii, ur. ok. 25 r. p.n.e., Aleksandria, zm. ok. 50 r. n.e., tamże,
żyd. filozof i teolog;
filozofia przyrody, łac. philosophia naturalis, cosmologia, kosmologia filozoficzna:
Gamow
[gẹımou]
George Anthony, ur. 4 III 1904, Odessa, zm. 19 VIII 1968, Boulder (stan Kolorado),
amer. fizyk teoretyk, pochodzenia rosyjskiego;
mit. egip. personifikacja ziemi, jedno z bóstw tzw. Wielkiej Dziewiątki z Heliopolis, uosabiającej historię powstawania świata;
Haribhadra, żył w VIII w.,
filozof indyjski;
Hawking
[họ:kıŋ]
Stephen William Wymowa, ur. 8 I 1942, Oksford, zm. 14 III 2018, Cambridge,
brytyjski fizyk teoretyk.
Heckmann
[ḥkman]
Otto, ur. 23 I 1901, Opladen, zm. 13 V 1983, Regensburg,
astronom niemiecki;
Heller Michał, ur. 12 III 1936, Tarnów,
filozof przyrody, ksiądz;
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg, ob. Kaliningrad), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
kosmogonia
[gr.],
dział astronomii badający pochodzenie oraz ewolucję obiektów astronomicznych i ich układów;
long
[chiń.,‘smok’],
jedno z gł. przedstawień w chiń. mitologii i ikonografii;
MAP, ang. Microwave Anisotropy Probe,
amerykański statek kosm. wyniesiony w przestrzeń kosm. VI 2001, przeznaczony do prowadzenia badań z zakresu kosmologii;
materia
[łac.],
fiz. jedno z podstawowych pojęć fizycznych, oznaczające wszystkie obiekty, które można badać fizycznymi metodami.
Mather
[mạ̈đər]
John Cromwell, ur. 1946,
amerykański astrofizyk i kosmolog;
Midgard
[staroisl. midgardr ‘obszar środkowy’, ‘zagroda’],
w germańskiej kosmologii centralne miejsce we Wszechświecie, Ziemia, świat zamieszkany przez ludzi;

Słownik języka polskiego PWN

kosmologia
1. «nauka zajmująca się budową i ewolucją wszechświata jako całości»
2. «zespół wyobrażeń o pochodzeniu, strukturze, istocie i końcu wszechświata, właściwy danej religii lub systemowi filozoficznemu»

• kosmologiczny • kosmolog
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia