konsumpcyjny

Encyklopedia PWN

zakład przem. produkujący cukier z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej;
ekon. wyrażony w procentach stosunek nominalnego PKB (liczonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych);
denaturat
[łac. denaturatus ‘skażony’],
spirytus skażony,
alkohol etylowy o stężeniu 92% masowych, z dodatkiem związków chemicznych (np. zasad pirydynowych) uniemożliwiających użycie go do celów konsumpcyjnych (nieprzyjemny zapach);
ekon. ta część dochodów z czynników produkcji, która trafia do gospodarstw domowych;
stadium rozwojowe rośliny, w którym jej organy użytkowe osiągają pożądane cechy technol. (zbiorcze).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia