konstytucji

Encyklopedia PWN

nadanie konstytucji władczym aktem przez monarchę
pierwsze w Polsce nowocześnie zorganizowane stronnictwo polit. i klub parlamentarny;
konstytucja
[łac. constitutio ‘ustrój’, ‘ustanowienie’],
prawo:
konstytucja
[łac. constitutio ‘zestawienie’],
rel.
konstytucje
[łac.],
w starożytnym Rzymie akty prawne wydawane przez cesarzy;
Konstytucja 3 maja, oficjalnie Ustawa rządowa,
pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3 V 1791 przez Sejm Czteroletni;
ustawa określająca zasady ustroju Stanów Zjednoczonych, organizację władz państwa oraz prawa i obowiązki obywatelskie;
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921, pierwsza polska konstytucja po odzyskaniu niepodległości, wzorowana na konstytucji III Republiki Francuskiej.
ustawa zasadnicza nadana 27 XI 1815 przez Aleksandra I;
ustawa zasadnicza podpisana 22 VII 1807 w Dreźnie przez Napoleona I;
w dawnej Polsce prawo ustanowione przez sejm (ówczesne ustawy);
Ustawa konstytucyjna 23 IV 1935, uchwalona pod koniec życia J. Piłsudskiego, ustanawiała w Polsce system prezydencki z tendencjami autorytarnymi;
Ustawa konstytucyjna z 17 X 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym; tymczasowy akt konstytucyjny regulujący ustrój, funkcje i kompetencje sejmu i senatu (legislatywa) oraz prezydenta i rządu (egzekutywa) oraz określający podstawowe zasady samorządu terytorialnego do czasu uchwalenia nowej Konstytucji RP.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zw. też Konstytucją lipcową,
uchwalona 22 VII 1952,
ustawa zasadnicza państwa;
akty prawne z lat 1815, 1818 i 1833 określające ustrój Wolnego Miasta Krakowa;
sposób i kolejność powiązania atomów w cząsteczce związku chem., z pominięciem jakichkolwiek różnic wynikających z ich rozmieszczenia w przestrzeni;
projekt reformy gospodarczej Rzeczypospolitej 1791;

Słownik języka polskiego PWN

konstytucja
1. «najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju»
2. «w dawnej Polsce: uchwała sejmowa»
3. «w starożytnym Rzymie: cesarski akt prawny»
4. «dokument kościelny zawierający postanowienie synodu lub papieża»
5. «zespół podstawowych cech budowy ciała, charakterystycznych dla danego osobnika»

• konstytucyjny, konstytucjonalny • konstytucyjnie • konstytucyjność
konstytucja cząsteczki «sposób powiązania atomów w cząsteczce związku chemicznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia