konotacja

Encyklopedia PWN

konotacja
[łac. con ‘razem’, notatio ‘oznaczanie’],
językozn. pojęcie i termin wprowadzone do językoznawstwa przez K. Bühlera jako podstawowe dla teorii składni;
konotacja
[łac. con˜ ‘razem’, notatio ‘oznaczanie’],
log. sens, znaczenie, treść nazwy, ogół cech współoznaczanych przez nią, tj. takich, ze względu na posiadanie których uznajemy przedmioty za desygnaty danej nazwy;
log. właściwość wyrażenia wieloznacznego, którym ktoś, nieświadomy tej wieloznaczności, posługuje się, przyporządkowując raz jedną, raz drugą konotację.
detrybalizacja
[łac.],
proces rozpadu struktur plemiennych i szczepowych;
eklektyzm
[gr. eklektikós ‘wybierający’],
arch., szt. plast. termin przejęty z filozofii, oznaczający połączenie w jednym dziele wybranych elementów pochodzących z różnych epok i środowisk artystycznych, które nie prowadzi do syntezy formy;
log. wyrażenie, które może wystąpić w roli podmiotu (orzecznika) w co najmniej jednym sensownym zdaniu podmiotowo-orzecznikowym, w rodzaju A jest B;
poprawność polityczna,
ang.
political correctness,
zasada unikania określeń, które mogłyby być uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku do osób ze względu na ich przynależność rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną.
Semici, ludy semickie,
termin wywodzący się z językoznawstwa (języki semickie), niemający konotacji etnicznych, używany na określenie ludów zamieszkujących staroż. Bliski Wschód (Żydzi, Asyryjczycy, Babilończycy, Aramejczycy, Fenicjanie, Arabowie i in.), wprowadzony w XVIII w., obecnie w nauce zarzucony;
metodol. termin wieloznaczny, różnie definiowany (wg niektórych logików, jak W. Quine, N. Goodman, nie dający się poprawnie zdefiniować),

Słownik języka polskiego PWN

konotacja
1. log. «znaczenie, treść nazwy»
2. «dodatkowe, niedefinicyjne treści kojarzone z wyrazem przez użytkowników danego języka»
3.  jęz. «pośrednie wskazywanie przez wyraz na konieczność występowania w tekście wyrazu należącego do określonej kategorii językowej»

• konotacyjny, konotatywny • konotować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia