kompleksu aktywnego

Encyklopedia PWN

fizjol. kompleksy wyspecjalizowanych białek (zw. transbłonowymi), które uczestniczą w transporcie, przez błony komórkowe, określonych jonów nawet wbrew gradientowi ich stężeń (transport aktywny);
proteasomy
[gr.],
struktury występujące w komórkach pro- i eukariotycznych w postaci dużych kompleksów enzymatycznych, stanowiących pozalizosomowy proteolityczny system służący do degradacji zbędnych lub uszkodzonych białek;
próchnica, humus,
bezpostaciowa substancja organiczna o ciemnej barwie, produkt humifikacji resztek roślinnych i zwierzęcych w glebie;
przekaźniki, mediatory, ang. messengers,
biol. związki (sygnały) chem. przekazujące stany czynnościowe między komórkami organizmu, działające na specyficzne receptory w błonie komórkowej, w cytoplazmie lub w jądrze komórki, a także p. wtórne (ang. second messengers), pośredniczące w przekazywaniu informacji wewnątrz komórki, tj. od receptorów metabotropowych w błonie komórkowej do układów biochem. i struktur w cytoplazmie komórki.
receptory
[łac.],
biol.:
San Francisco
[sän frənsı̣skou] Wymowa,
m. w USA, w środkowej części stanu Kalifornia, na półwyspie między O. Spokojnym a zat. San Francisco.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia