komórki

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
sieć komórek (symulowanych w pamięci komputera), z których w danej chwili każda może przyjmować jeden z wielu stanów;
fizjol. zespół mechanizmów umożliwiających bierne lub czynne przechodzenie substancji przez błonę komórkową.
chromatofory
[gr. chrṓma ‘barwa’, phorós ‘niosący’],
chromatocyty, komórki barwnikowe, komórki pigmentowe,
biol. u zwierząt komórki zawierające w cytoplazmie ziarenka barwnika (pigmentu), od których ilości i ułożenia zależy ubarwienie powłok skórnych zwierząt, u bakterii organelle zawierające barwniki fotosyntetyczne, mające zmienny wygląd w zależności od gat. i fizjol. stanu komórek, u sinic niekiedy synonim tylakoidów w chloroplastach;
bot. dyscyplina nauk. zajmująca się o budową i czynnościami życiowymi komórek roślinnych zaliczana do botaniki, biologia komórki;
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
bot. wzrost ściany komórkowej zlokalizowany na krawędzi komórki (miejsce styku komórki z 2 sąsiednimi komórkami);
leukocyty
[łac. < gr. leukós ‘biały’, kýtos ‘naczynie’, ‘komórka’],
krwinki białe,
ogólny termin określający wszystkie jądrzaste komórki krwi obwodowej, odnoszący się też do komórek układu limfatycznego;
mejoza
[gr. meíōsis ‘zmniejszenie’],
kariokineza redukcyjna,
biol. podział redukcyjny jądra komórkowego, prowadzący do wytworzenia haploidalnych komórek płciowych, czyli gamet, u zwierząt tkankowych (oogeneza, spermatogeneza), zarodników u mszaków i paprotników oraz ich odpowiedników u roślin nasiennych (sporogeneza); u organizmów niższych (np. glonów, pierwotniaków) mejoza nie musi być związana z produkcją gamet bądź zarodników i zachodzi w różnych fazach cyklu życiowego (koniugacja, przemiana pokoleń).
miazga łykodrzewna, miazga, kambium,
bot. warstwa komórek merystematycznych powodująca wtórny przyrost roślin na grubość, występująca w łodydze i w korzeniu;
neuroprzekaźniki, neurotransmitery, neuromediatory, substancje przekaźnikowe,
substancje przekazujące sygnały w układzie nerwowym;
rodnia, archegonium,
bot. wielokomórkowe gametangium żeńskie tworzące się na gametoficie roślin telomowych (telom), w którym powstaje komórka jajowa;
zool. narządy zmysłu smaku kręgowców;
synergidy
[gr.],
anat. komórki w woreczku zalążkowym u okrytonasiennych (zwykle 2) z boku komórki jajowej;
uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w komórce między kolejnymi podziałami mitotycznymi (tj. w okresie interfazy);
embrioid
[gr. émbryon ‘zarodek’],
bot. zespół komórek rozwijający się z pojedynczej komórki hodowanej w kulturze tkankowej in vitro w normalną roślinę;
filamenty
[łac.],
nitkowate, białkowe struktury wchodzące w skład szkieletu komórki (cytoszkielet);
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
glejowa tkanka, glej, neuroglej,
rodzaj tkanki łącznej;
Golgiego aparat, Golgiego kompleks,
anat. organellum komórkowe w postaci systemu spłaszczonych, obłonionych woreczków (cystern) oraz towarzyszących im pęcherzyków i wakuoli, występujących w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych (eukarionty)

Słownik języka polskiego PWN

komórki inicjalne «komórki zachowujące charakter tkanki twórczej przez cały okres życia rośliny»
komórki kubkowe «komórki wydzielające śluz, występujące m.in. w nabłonku jelita»
komórki tłuszczowe «komórki tkanki łącznej właściwej, których wnętrze wypełnia kropla tłuszczu»
komórka
1. «niewielkie pomieszczenie służące jako skład opału, narzędzi, rupieci»
2. pot. «telefon komórkowy»
3. «podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych»
4. «część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy jego element»
5. «najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach lub organizacjach»
6. «przegroda z wosku o sześciokątnym przekroju, zasadnicza część plastra pszczelego»

• komóreczka • komórkowy
komórka elementarna «najmniejszy fragment sieci przestrzennej kryształu, jednoznacznie charakteryzujący daną sieć»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
podział redukcyjny komórek «podział komórek prowadzący do powstawania gamet lub zarodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia