komórki

Encyklopedia PWN

Wignera–Seitza komórka, symetryczna komórka prymitywna,
krystal. prymitywna (nie centrowana) komórka elementarna utworzona w centrowanej sieci przestrzennej (sieci Bravais’go), mająca elementy symetrii tej sieci.
urządzenie służące do modulacji światła, wykorzystujące elektrooptyczne zjawisko Kerra (Kerra zjawiska).
urządzenie wykorzystujące zjawisko akustooptyczne do modulacji wiązki światła laserowego;
Pockelsa komórka
[k. pokelsa],
fiz. kryształ anizotropowy z naniesionymi 2 elektrodami;
namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
eukarionty, organizmy eukariotyczne, organizmy jądrowe, jądrowce, karionty, karioty, Eukaryota, Eucaryota, Eucarya, Karyota, Caryota,
organizmy zbudowane z komórek o wyższym stopniu organizacji;
hemopoeza
[gr.],
hematopoeza, hemocytopoeza, krwiotworzenie,
proces powstawania i różnicowania się komórek hemolimfy bezkręgowców i komórek krwi kręgowców, zachodzący u zarodków i osobników dorosłych.
receptory
[łac.],
biol.:
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
bot. długa, rurkowata wypustka ziarna pyłku, umożliwiająca dostarczenie gamet męskich w pobliże komórki jajowej;
fizjol. kompleksy wyspecjalizowanych białek (zw. transbłonowymi), które uczestniczą w transporcie, przez błony komórkowe, określonych jonów nawet wbrew gradientowi ich stężeń (transport aktywny);
gąbki, Porifera (Spongiaria, Spongiae),
typ osiadłych, najbardziej pierwotnych zwierząt wielokomórkowych;
rodzaj rurek w błonie komórkowej, przez które przechodzą jony między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnątrzkomórkowym;
rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
oogeneza
[gr. ōón ‘jajo’, génesis ‘pochodzenie’],
owogeneza,
proces tworzenia i różnicowania żeńskich komórek rozrodczych — jaj — zwierząt i człowieka;
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
przekaźniki, mediatory, ang. messengers,
biol. związki (sygnały) chem. przekazujące stany czynnościowe między komórkami organizmu, działające na specyficzne receptory w błonie komórkowej, w cytoplazmie lub w jądrze komórki, a także p. wtórne (ang. second messengers), pośredniczące w przekazywaniu informacji wewnątrz komórki, tj. od receptorów metabotropowych w błonie komórkowej do układów biochem. i struktur w cytoplazmie komórki.

Słownik języka polskiego PWN

komórki inicjalne «komórki zachowujące charakter tkanki twórczej przez cały okres życia rośliny»
komórki kubkowe «komórki wydzielające śluz, występujące m.in. w nabłonku jelita»
komórki tłuszczowe «komórki tkanki łącznej właściwej, których wnętrze wypełnia kropla tłuszczu»
komórka
1. «niewielkie pomieszczenie służące jako skład opału, narzędzi, rupieci»
2. pot. «telefon komórkowy»
3. «podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych»
4. «część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy jego element»
5. «najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach lub organizacjach»
6. «przegroda z wosku o sześciokątnym przekroju, zasadnicza część plastra pszczelego»

• komóreczka • komórkowy
komórka elementarna «najmniejszy fragment sieci przestrzennej kryształu, jednoznacznie charakteryzujący daną sieć»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
podział redukcyjny komórek «podział komórek prowadzący do powstawania gamet lub zarodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia