klucz

Encyklopedia PWN

narzędzie do otwierania i zamykania zamków, wprawiania w ruch mechanizmów lub (klucz montażowy) do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
zespół folwarków położonych blisko siebie i wspólnie zarządzanych;
lotn.:
inform. identyfikator obiektu;
muz. znak notacji muz., który swoim kształtem i umiejscowieniem na pięciolinii określa bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków;
inform. sposób szyfrowania informacji stosowany wówczas, gdy nie ma możliwości bezpiecznego uzgodnienia klucza szyfrowania (kryptologia) między nadawcą a odbiorcą (np. w Internecie);
klucz uniwersalny, klucz nastawny,
narzędzie montażowe do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek;
termin używany na określenie regularnej formacji tworzonej w locie przez wędrujące ptaki;
element dawnych aparatów telegraficznych i prostych urządzeń radiokomunikacyjnych (np. amatorskich nadajników krótkofalowych), wykorzystywany do nadawania wiadomości alfabetem Morse’a;
dyskantowy klucz, klucz starofrancuski,
znak w notacji muzycznej, umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza G, sytuujący nutę g1 na pierwszej linii; obecnie rzadko używany.
skrzypcowy klucz, klucz wiolinowy,
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza G sytuujący nutę g1 na drugiej linii;
Goriaczy Klucz, Goriạczij Klucz,
m. w Rosji (Kraj Krasnodarski), nad rz. Psekups (dopływ rz. Kubań);
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza C, sytuujący dźwięk c1 na trzeciej linii; używany do zapisywania partii altówki.
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza F, sytuujący dźwięk f na czwartej linii;
w notacji muzycznej znak umieszczany na początku pięciolinii, rodzaj klucza C sytuujący nutę c1 na czwartej linii;
urządzenie łączące elektrolity w naczyniu elektrolitycznym, którego gł. zadaniem jest zmniejszenie potencjału dyfuzyjnego między tymi elektrolitami i zapobieżenie ich mieszaniu się;
zestaw znaków (symboli literowych i cyfr) służący do kodowania (wg określonej reguły) wyników pomiarów i obserwacji meteorologicznych;

Słownik języka polskiego PWN

klucz
1. «metalowe narzędzie do zamykania i otwierania zamków i kłódek»
2. «narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub i nakrętek»
3. «narzędzie do nakręcania jakiegoś mechanizmu»
4. «przycisk stanowiący część aparatury telegraficznej lub radiowej, którym telegrafista nadaje telegram»
5. «metoda lub rzecz pozwalająca na osiągnięcie lub zrozumienie czegoś»
6. «zasada szyfrowego zapisu informacji»
7. «zasady, według których się coś przeprowadza, rozstrzyga»
8. «objaśniający komentarz do różnego rodzaju zadań matematycznych, fizycznych, chemicznych; też: tekst zawierający rozwiązanie tych zadań»
9. «znak graficzny umieszczany na początku pięciolinii, określający wysokość zapisywanych na niej dźwięków»
10. «szyk, w jakim lecą ptaki wędrowne, przypominający kształtem literę V; też: taki szyk samolotów»
11. «wykaz zwierząt, roślin itp. ułożony według zasad systematyki»
12. zob. zwornik w zn. 1.
13. «zespół majątków ziemskich, folwarków położonych niedaleko siebie i będących pod wspólnym zarządem»

• kluczyk
klucz uniwersalny, środ. klucz szwedzki «klucz nastawny o części roboczej dającej się dostosować do kształtu i wymiaru łba śruby lub nakrętki»
klucz dynamometryczny «klucz z urządzeniem sprężynowym umożliwiającym regulację siły dokręcania»
klucz francuski «klucz do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub»
klucz krzyżakowy «klucz o zakończeniu w kształcie krzyża używany m.in. do przykręcania kół samochodu»
klucz nasadowy «klucz w kształcie pręta, z jednej strony zakończony sześciokątną lub czterokątną nasadą, z drugiej strony pokrętką do obracania klucza»
klucz sztorcowy «klucz nasadowy, którego podłużny wymiar przebiega wzdłuż osi śruby»
klucz wiertniczy «narzędzie do skręcania i rozkręcania elementów przewodu wiertniczego lub do obracania go o pewien kąt»
klucz wiolinowy, skrzypcowy muz. «klucz oznaczający, że dźwięk g notowany jest na drugiej linii od dołu»
kluczyć
1. «posuwać się do celu okrężną drogą, zmieniając ciągle kierunek»
2. «nie mówić o czymś wprost»
pióro klucza «występ na końcu klucza, służący do otwierania i zamykania zamka»
powieść z kluczem «powieść, w której przedstawione są rzeczywiste zdarzenia i znane osoby, ale pod zmienionymi nazwiskami, dającymi się rozszyfrować»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia