klęsk żywiołowych

Encyklopedia PWN

instytucja prawa wewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, przewidująca możliwość czasowego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich;
organizacja społeczna,
Kozacy
[ukr. < tur.],
grupa ludności, która tworzyła swoisty wolny stan w XV–XVII w. w Rzeczypospolitej i w XVI–XVIII w. w państwie moskiewskim (potem Rosji).
Światowy Program Żywnościowy, ang. World Food Programme (WFP),
organ pomocniczy ONZ i FAO, działający od 1963;
zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.
chirurgia urazowa, traumatologia,
dział medycyny klinicznej wyodrębniony z ortopedii, obejmujący leczenie obrażeń ciała spowodowanych urazami;
organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
szczególne obszary transgranicznej współpracy regionalnej w Europie;
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
organizacja obejmująca działaniem góry Polski; powstała 1952;
Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek, ang. Caribbean Community and Common Market (CARICOM),
ugrupowanie ekonomiczno-polityczne, utworzone 1972 przez anglojęzyczne państwa regionu karaibskiego;
sposób dystrybucji towarów, głównie żywności, w okresach trudności gospodarczych, wojen i klęsk żywiołowych;
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej.
sposób nawiązywania łączności radiowej (radiokomunikacja), na falach radiowych krótkich i ultrakrótkich, przez osoby (amatorów wyposażonych w odpowiednie urządzenia nadawczo-odbiorcze) uprawnione do tego przez władze adm. danego kraju;
Lekarze bez Granic, fr. Médecins Sans Frontières (MSF),
międzynar. organizacja niosąca pomoc med. i humanitarną ofiarom klęsk żywiołowych i wojen;
Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, League Of Red Cross Societies,
organizacja międzynar.
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia