kinetycznym

Encyklopedia PWN

teoria wyjaśniająca makroskopowe właściwości materii przez powiązanie ich z ruchem i wzajemnym oddziaływaniem jej mikroskopowych składników (cząsteczek, atomów, jonów, elektronów);
termin określający nurt poszukiwań artyst. koncentrujących się na problemie rzeczywistego ruchu jako ekspresyjnego i konstrukcyjnego elementu dzieła sztuki;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
fiz. część energii mech. układu fiz. (np. ciała sztywnego) zależna od prędkości jego punktów;
Boltzmann
[bọlcman]
Ludwig Eduard Wymowa, ur. 20 II 1844, Wiedeń, zm. 5 IX 1906, Duino,
fizyk austriacki.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
hipotetyczna istota inteligentna zdolna obalić drugą zasadę termodynamiki (termodynamiki zasady) przez rozdzielenie gazu na część gorącą i chłodną;
metoda zmniejszania energii kinetycznej atomów, czyli schładzania ich do bardzo niskich temperatur (rzędu 0,1 µK), oraz utrzymywania ich przez pewien czas w małym obszarze, wykorzystująca światło laserowe i pole magnetyczne;
skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływania ośrodka materialnego lub promieniowania na powierzchnię innego ciała, np. oddziaływania gazu lub cieczy na ściankę naczynia, lub na powierzchnię ograniczającą jakąkolwiek część ośrodka, oddziaływania budynku na podłoże, światła na oświetlony ekran;
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
w ujęciu kinetycznym — stan, do którego dąży układ w miarę przebiegu reakcji odwracalnej;
Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
Agam Yacov, właśc. Jacob Glipstein, ur. 11 V 1928, Riszon Le Syjon (Palestyna),
izraelski malarz i rzeźbiarz;
urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
aktuatoryka
[ang. actuator ‘urządzenie uruchamiające’, ‘nastawnik’],
aktoryka,
dziedzina mechatroniki zajmująca się budową i sterowaniem urządzeń wykonawczych stosowanych w automatyce i robotyce w celu realizacji zadań ruchowych i siłowych.
teorie wyjaśniające budowę materii przy założeniu jej nieciągłej, ziarnistej struktury.
atomy gorące, atomy odrzutu,
atomy powstające w wyniku przemiany jądrowej, odznaczające się bardzo dużą energią kinetyczną, znaczną energią wzbudzenia (odpowiadającą ogrzaniu atomu do temperatury milionów K) i wysoką reaktywnością.

Słownik języka polskiego PWN

kinetyka «dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił»
• kinetyczny • kinetyczność
energia kinetyczna «energia ciała związana ze zmianami jego położenia»
kinetyczna teoria materii «teoria zakładająca, że materia składa się z atomów będących w ciągłym ruchu»
sztuka kinetyczna «tendencja w sztuce XX w. polegająca na tworzeniu dzieł dających wrażenie ruchu lub będacych w ruchu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia