katalizatorem

Encyklopedia PWN

chem. w sensie ogólnym: jakościowe i ilościowe oznaczanie składu pierwiastkowego w badanym materiale, z wykorzystaniem dowolnych metod analizy chem., w węższym rozumieniu: oznaczanie składu związków org., a przede wszystkim zawartości węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki i fluorowców.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, na granicy Pogórza Śląskiego i Beskidu Małego, nad Wieprzówką (lewy dopływ Skawy).
antrachinon, 9,10-dioksoantracen, C14H8O2,
związek organiczny z grupy chinonów, pochodna antracenu: ;
chem. przemiana węglowodorów alifatycznych i cykloalifatycznych w węglowodory aromatyczne;
reakcja katalityczna (kataliza), w której funkcję katalizatora pełni jeden z produktów powstających w reakcji;
azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia