katalizatorem

Encyklopedia PWN

aktywacja
[łac. activus ‘czynny’],
chem. przeprowadzanie substancji chemicznej w stan aktywny, tj. taki, w którym jest ona zdolna do ulegania reakcji chemicznej;
aktywator
[łac.],
chem. substancja wzmagająca aktywność:
alkeny, olefiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nienasycone o wzorze ogólnym CnH2n, których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne między atomami węgla (w dowolnym miejscu łańcucha).
alkilowanie, alkilacja,
reakcja wprowadzania grupy alkilowej (alkilu) lub alkiloarylowej do cząsteczki związku organicznego;
grupa termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, będących produktami polikondensacji formaldehydu z niektórymi aminami;
amoniak
[łac. < gr.],
azan, NH3,
związek nieorganiczny, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia