katalizatorem

Encyklopedia PWN

reaktor chem., w którym są przeprowadzane procesy katalityczne ze stałym katalizatorem, tzw. kontaktem.
krzemu(IV) tlenek, ditlenek krzemu, krzemionka, SiO2,
związek krzemu z tlenem;
ogniwo galwaniczne stanowiące chemiczne źródło prądu elektrycznego, powstającego bezpośrednio podczas elektrochemicznego spalania (utleniania) paliwa (np. wodoru, węglowodorów, alkoholi, tlenku węgla), doprowadzanego w sposób ciągły do elektrody ujemnej, w tlenie (lub powietrzu) doprowadzanym też w sposób ciągły do elektrody dodatniej.
wewnątrzcząsteczkowa reakcja chem., w wyniku której tworzy się związek o zmienionym wzajemnym położeniu atomów w cząsteczce, zmienionym umiejscowieniu wiązań podwójnych, a także zmienionej ich krotności, mogąca przebiegać z zachowaniem wzoru sumarycznego związku (izomeryzacja) lub z jego zmianą.
ruten, Ru, ruthenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44;
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia