karne

Encyklopedia PWN

część przepisu karnego określająca ustawowy wymiar kary za dane przestępstwo.
wydział sądu powszechnego do spraw karnych.
w Polsce kara grzywny za niektóre wykroczenia;
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),
trybunał powołany 1993 w Hadze przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu osądzenia głównych przestępców wojennych oskarżonych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione na terenie byłej Jugosławii.
karanie przez państwo sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary.
element gier zespołowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia