kątowa

Encyklopedia PWN

rumb
[ang. < gr.],
jednostka miary kąta płaskiego, używana w nawigacji morskiej;
Ryle
[raıl]
Sir Martin Wymowa, ur. 27 IX 1918, Brighton (hrab. Sussex), zm. 14 X 1984, Cambridge,
radioastronom brytyjski;
sekstant
[łac.],
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta wzniesienia) ciał niebieskich i odległości kątowych między nimi, a także do pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do określania linii pozycyjnych.
serwomechanizm
[łac.-gr.],
zamknięty układ sterowania (regulacji nadążnej), w którym wielkością sterowaną (regulowaną) jest położenie kątowe lub liniowe elementu obiektu sterowania, np. wału wyjściowego przekładni mech. napędzanej przez silnik elektr. lub tłoczyska siłownika hydraulicznego.
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
rodzaj elektrycznego silnika komutatorowego jednofazowego, indukcyjnego;
silnik elektryczny stosowany w układach automatyki jako element nastawczy — każdej wielkości wejściowej elektr. odpowiada jednoznacznie określona wartość wielkości wyjściowej mech. (np. położenie kątowe, prędkość obrotowa).
siła Coriolisa
[s. korjolisa],
fiz. jedna z sił bezwładności, której dodanie do sił faktycznie działających na ciało uwzględnia wpływ ruchu obrotowego nieinercjalnego układu odniesienia na ruch ciała w tym układzie;
astr. pojęcie wprowadzone w rachubie czasu — fikcyjny punkt poruszający się po równiku niebieskim ruchem jednostajnym z prędkością kątową równą średniej prędkości Słońca prawdziwego przemieszczającego się po ekliptyce.
słaba poświata dostrzegana nad horyzontem na zachodniej stronie nieba — po zachodzie Słońca, i na wschodniej stronie — przed wschodem Słońca;
fiz. ciało lub układ ciał, względem których określa się położenie i zmianę położenia (ruch, fiz. ) obiektów fiz. (ciał lub pól fizycznych).
Werle Józef Stanisław, ur. 23 VII 1923, Margolin, zm. 4 V 1998, Litwinki k. Nidzicy,
fizyk;
zajady, zapalenie kątowe ust,
med. pęknięcia lub nadżerki w kącikach ust na pograniczu skóry i błony śluzowej, często z przewlekłym stanem zapalnym;
lotn. lotn. przyrząd pokładowy wskazujący kierunek i prędkość kątową wykonywania zakrętu w locie;
lotn. zjawisko występujące podczas zakrętu nieprawidłowo wykonywanego przez samolot lub szybowiec;
złącze klejowe, połączenie klejowe,
miejsce połączenia 2 lub więcej elementów za pomocą kleju;
biol. zdolność oceny położenia ciała na podstawie informacji z receptorów wrażliwych na siły przyspieszenia, niezbędna do ustawienia środka ciężkości ciała względem kierunku działania siły ciężkości;
astr. dwa równoleżniki ziemskie, położone symetrycznie względem równika: na półkuli północnej — zwrotnik Raka, na półkuli południowej — zwrotnik Koziorożca, nad którymi znajduje się Słońce w momentach przesileń (letniego i zimowego);
żyroskop, giroskop,
szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
żyroskop kursowy lotniczy, giroskop kursowy lotniczy,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego (np. samolotu);

Słownik języka polskiego PWN

prędkość kątowa «prędkość ciała sztywnego w ruchu obrotowym»
kąt
1. «przestrzeń między dwiema stykającymi się powierzchniami»
2. «część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu»
3. pot. «czyjeś mieszkanie lub schronienie»
4. pot. «miejscowość mało znana»

• kątowy • kątek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia