kątowa

Encyklopedia PWN

fiz. kąt między promieniem fali (np. światła) odbitej od powierzchni rozdzielającej 2 ośrodki a normalną do tej powierzchni;
ciało, pojęcie lub zjawisko, które odtwarza wartość kąta z określoną dokładnością;
koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
przyrząd do wyznaczania kierunku południka magnetycznego;
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
kraniometria
[gr. kraníon ‘czaszka’, metréō ‘mierzę’],
skodyfikowane zasady pomiarów (pomiary liniowe, kątowe, długość łuków) dokonywanych przez antropologów na kościach mózgoczaszki i twarzoczaszki w celu określenia bezwzględnych wymiarów, pozwalających na obliczanie wskaźników antropologicznych;
wzorzec kąta płaskiego;
kwadratrysa
[łac.],
mat. krzywa, za której pomocą można wykonać kwadraturę koła (stąd nazwa);
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
limbus
[łac.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (teodolitu, sekstantu);
miejsce geom. punktów na powierzchni Ziemi, w których mierzony parametr obiektu obserwacji nawigacyjnej (np. latarni mor., radiolatarni, dna morza, satelity nawigacyjnego) ma wartość stałą;
luneta
[fr.],
przyrząd optyczny służący do zwiększania kąta widzenia („zbliżania”) odległych obiektów, zwiększania ilości dochodzącego od nich światła oraz wyznaczania kierunku, w jakim się te obiekty znajdują.
elektromagnetyczny przetwornik położenia do zdalnego przekazywania danych o położeniu kątowym wału za pomocą łącza magnesynowego;
urządzenie elektryczne złożone z części zdolnych do wykonywania względem siebie ruchu obrotowego (maszyna elektryczna wirująca) lub postępowego (maszyna elektryczna liniowa; silnik liniowy) i przeznaczone do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (prądnica elektryczna), energii elektrycznej w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energii elektrycznej w energię elektryczną o innych wartościach napięcia, częstotliwości, liczbie faz itp. (przetwornica elektryczna);
maszyna elektryczna prądu przemiennego (silnik synchroniczny, prądnica synchroniczna), w której uzwojenie twornika jest zwykle umieszczone w stojanie, a uzwojenie wzbudzenia (zasilane prądem stałym lub przez magnes trwały) w wirniku;
mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
wielkość charakteryzująca ruch ciała (np. punktu materialnego, bryły sztywnej); odgrywa dużą rolę przede wszystkim w dynamice ruchu obrotowego.
wojsk. obrotowy celownik opt. nakładany na kompas magnetyczny lub powtarzacz żyrokompasu;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
sformułowane 1687 przez I. Newtona 3 podstawowe prawa dynamiki klasycznej.

Słownik języka polskiego PWN

prędkość kątowa «prędkość ciała sztywnego w ruchu obrotowym»
kąt
1. «przestrzeń między dwiema stykającymi się powierzchniami»
2. «część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu»
3. pot. «czyjeś mieszkanie lub schronienie»
4. pot. «miejscowość mało znana»

• kątowy • kątek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia