jednoznaczna

Encyklopedia PWN

instytucja prawna uregulowana w III konwencji haskiej z 1907;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
szkotyzm, skotyzm,
doktryna filozoficzno-teologiczna Jana Dunsa Szkota, a także ogólna nazwa kierunków myślowych nawiązujących do tej doktryny;
instrumenty służące do obserwacji obiektów astr. w zakresie promieniowania rentgenowskiego i gamma, charakteryzujące się stosunkowo wysoką kątową zdolnością rozdzielczą.
temperament
[łac. temperamentum ‘umiarkowanie’, ‘właściwa miara’],
względnie stałe cechy osobowości, występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mające swoje odpowiedniki w świecie zwierząt;
tensor
[łac.],
mat. uogólnienie skalara i wektora;
układ polsko-sowiecki 30 VII 1941, układ Sikorski–Majski,
układ zawarty między rządami RP i ZSRR w Londynie;
układ PRL–RFN, Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków,
układ podpisany w Warszawie 7 XII 1970;
Unicode
[jụ:nıkəud; ang.],
inform. sposób kodowania znaków, równoważny z międzynarodowym standardem ISO/IEC 10646, zapewniający możliwość reprezentowania znaków we wszystkich używanych systemach pisma, zarówno alfabetycznych, jak i ideograficznych (ujednolicony zestaw znaków chińskich, japońskich i koreańskich), a także powszechnie używanych symboli muzycznych, matematycznych i piktogramów — obecnie w sumie ok. 39 tys. znaków;
Vinje
[wịnjə]
Aasmund Olafsson Wymowa, ur. 6 IV 1818, Uppistog-Vinje (Telemark), zm. 30 VII 1870, Gran k. Christianii,
pisarz norweski; przedstawiciel literatury przełomu romant.-realistycznego;
pojęcie wywodzące się od ang. terminu multiculturalism, obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup rel., subkultur itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społ. związanych z faktem w. danej populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku w. oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społ., polit. i kult. kraju.
rodzaj wzmacniacza, w którym zarówno sygnał wejściowy (wzmacniany), jak i sygnał wyjściowy (wzmocniony) są przebiegami elektrycznymi.
zespół powtarzalnych i względnie trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury;
hist. pas zaoranego pola szerokości kilku lub kilkunastu skib;
mat. przekształcenie f przestrzeni topologicznej X w przestrzeń topologiczną Y, takie że funkcja określona w ten sam sposób co f, ale traktowana jako przekształcenie X na f(X) ⊂ Y, jest homeomorfizmem, czyli funkcją ciągłą, wzajemnie jednoznaczną i mającą funkcję odwrotną ciągłą;
Zawiliński Roman, ur. 1855, Brzeziny, zm. 12 X 1932, Kraków,
językoznawca, pedagog;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
symboliczne znaczenie przypisywane niektórym zwierzętom w wielu religiach i kulturach.
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..

Słownik języka polskiego PWN

jednoznaczny
1. «niebudzący wątpliwości»
2. «o wyrazach, zwrotach, formach itp.: znaczący to samo»

• jednoznacznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia