jednoznaczna

Encyklopedia PWN

najstarszy język semicki; język starożytnego miasta-państwa Ebla (obecnie Syria);
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
Ethernet
[ị:ŧərnet; ang.],
zbiór reguł komunikacji (protokół komunikacyjny) w lokalnej sieci komputerowej, oprac. przez firmę Xerox w latach 70. i zatwierdzony 1980 jako norma IEEE 802.3.
podstawowa właściwość każdej jednostki etnicznej określająca różnice międzyetniczne o charakterze przedmiotowym i podmiotowym, wyznaczająca tym samym zobiektywizowane, albo jedynie świadomościowe, ramy przynależności do odrębnych organizmów etnicznych.
Filip II, z dyn. Habsburgów, ur. 21 V 1527, Valladolid, zm. 13 IX 1598, Escorial,
król Neapolu i Sycylii, Hiszpanii i Portugalii.
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
filozofia
[gr., ‘umiłowanie mądrości’ < philéō ‘miłuję’, sophía ‘mądrość’],
najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje;
Frawaszi
[awestyjskie],
pers. frawahr, fraward,
w mitologii irańskiej anioł — opiekun ludzi;
oznaczenie punktu geodezyjnego, umieszczone w trwały sposób na powierzchni Ziemi lub na budowli, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
mat. niepusta rodzina G wzajemnie jednoznacznych przekształceń ustalonego zbioru X na siebie, zamknięta ze względu na składanie przekształceń i branie elementu przeciwnego (jeśli f, gG, to fgG oraz jeśli fG, to także f −1G);
homologia
[gr., ‘zgodność’],
kolineacja perspektywiczna,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej: wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny rzutowej w siebie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2) nie zmienia położenia punktów na ustalonej prostej k, zw. osią h., 3) nie zmienia położenia danego punktu S, zw. środkiem homologii.
Ibn Abd al-Wahhab Muhammad, Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb, ur. 1704, Al-Ujajna, zm. 1792, Ad-Dirija,
teolog hanbalickiej szkoły prawa muzułmańskiego i twórca wahhabizmu.
statyst. mierniki tempa zmian zjawisk ekonomicznych, najczęściej cen, fizycznych rozmiarów (ilości) produkcji lub konsumpcji i wartości pieniężnych porównywanych w 2 okresach (określanych zwykle jako bieżący i bazowy).
Ingres
[ęgr]
Jean-Auguste-Dominique Wymowa, ur. 29 VIII 1780, Montauban, zm. 14 I 1867, Paryż,
malarz francuski, jeden z najwybitniejszych malarzy XIX w. .
izomorfizm
[gr. ísos ‘równy’, morphḗ ‘kształt’],
mat. wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie między strukturami algebraicznymi (grupami, pierścieniami, ciałami itp.), zachowujące działania tych struktur;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
Katyń, Kạtyn´,
miejscowość w Rosji, 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem.
kierunek w sztuce, literaturze i muzyce europejskiej nawiązujący do wzorów antycznych, rozwijający się gł. XVII–XVIII w.;
kod
[łac.],
zbiór reguł wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania elementów jednego skończonego zbioru elementom drugiego skończonego zbioru (kodowanie);

Słownik języka polskiego PWN

jednoznaczny
1. «niebudzący wątpliwości»
2. «o wyrazach, zwrotach, formach itp.: znaczący to samo»

• jednoznacznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia