jednostronne

Encyklopedia PWN

pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
pompa wyporowa, której elementem roboczym jest walcowy tłok wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne;
zootechn. pogorszenie odporności i wydajności zwierząt hodowlanych;
punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
Putrament Jerzy, ur. 14 XI 1910, Mińsk, zm. 23 VI 1986, Warszawa,
prozaik, publicysta;
zakończenie zatrudnienia na mocy porozumienia stron albo w wyniku jednostronnego oświadczenia woli z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym
lotn. szyk samolotów w skośnym układzie jednostronnym z zachowaniem jednakowej odległości.
testament
[łac.],
jednostronna czynność prawna, w której treści spadkodawca (testator) określa losy swego majątku na czas po swojej śmierci; także dokument obejmujący oświadczenie ostatniej woli;
testamentum
[łac.],
testament,
w prawie rzymskim uroczysty, jednostronny akt rozporządzający majątkiem na wypadek śmierci;
tigmotropizm
[gr.],
haptotropizm,
fizjol. jeden z tropizmów, reakcja ruchowa niektórych organów roślinnych (np. wąsów czepnych) oraz osiadłych organizmów zwierzęcych (np. ukwiału), powstająca w wyniku jednostronnego kontaktu dotykowego z ciałem stałym;
zootechn. termin używany w hodowli zwierząt na określenie zespołu cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, warunkujących rodzaj jego użytkowości;
węże, Serpentes (Ophidia),
podrząd gadów łuskonośnych, współcześnie 2930 gat., zamieszkujących lądy i wyspy całego świata, z wyjątkiem Arktyki, Antarktydy, Islandii, Irlandii, Nowej Zelandii i mniejszych wysp oceanicznych, a także ciepłe wody O. Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.
witaminy
[łac.],
związki organiczne o różnej budowie chemicznej, niezbędne do prawidłowej czynności organizmu, do wytwarzania składników budulcowych, hormonów, koenzymów, uczestniczące w procesach przemian metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów;
urządzenie, samodzielne lub stanowiące podzespół innego urządzenia, służące do: regulowania strumienia przepływu czynnika (np. cieczy, gazu) w rurociągu, kierowania strumienia do różnych przewodów lub obszarów, utrzymywania jednostronnego kierunku przepływu, utrzymywania określonej wartości ciśnienia i/lub zabezpieczania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia albo prędkości czynnika.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

zobowiązanie jednostronne «zobowiązanie, przy którym tylko jedna z objętych nim stron jest zobowiązana do czegoś»
jednostronny
1. «poruszający się w jednym kierunku»
2. «znajdujący się na jednej z dwóch stron»
3. «wykonywany przez jedną ze stron, np. władze państwa, dowództwo armii»
4. «mający wąski zakres»

• jednostronnie • jednostronność
krok jednostronny «krok narciarski o charakterystycznej, jednostronnej pracy rąk i nóg»
protokół jednostronny «protokół spisany tylko przez jedną ze stron zainteresowanych jakąś sprawą»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia