jednostronne

Encyklopedia PWN

mat. powierzchnia różniąca się tym od „normalnej” powierzchni dwustronnej, że można ją całą pokolorować bez odrywania od niej kredki (nie przechodząc przez brzeg powierzchni);
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
akt organu państwa zawierający ogólne reguły postępowania (normy prawne),
med. porażenie lub niedowład nerwu twarzowego, z reguły jednostronne;
consensus
[łac., ‘zgoda’, ‘porozumienie’, ‘przyzwolenie’, ‘wyrażenie zgody’],
w prawie rzymskim publiczne wyrażenie zgody przez naród, senat lub inne organy kolektywne; w prawie prywatnym c. oznacza jednostronne wyrażenie zgody osoby trzeciej, np. kuratora lub zgody 2 osób dokonujących między sobą dwustronnego aktu prawnego.
Debussy
[debüsị]
Claude Achille Wymowa, ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 III 1918, Paryż,
kompozytor francuski.
divortium
[łac., ‘rozwód’],
w prawie rzym. rozwiązanie małżeństwa za obopólną zgodą małżonków;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
nośnik informacji stosowany w systemach CD, DVD i systemach pochodnych;
funkia, hosta, Hosta,
rodzaj z rodziny funkiowatych, Funkiaceae (wydzielonej z rodziny liliowatych);
teoria opisująca przestrzeń według wyobrażeń ukształtowanych w starożytnej Grecji;
Gogol Nikołaj W., ur. 1 IV 1809, Soroczyńce Wielkie (gubernia połtawska), zm. 4 III 1852, Moskwa,
rosyjski prozaik, dramaturg, publicysta.
część żeńskiego układu rozrodczego transportująca jaja z jajnika na zewnątrz ciała lub do steku (w przypadku zwierząt jajo- i jajożyworodnych), a u zwierząt żyworodnych — do macicy;
Kampania na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego, Campaign for Nuclear Disarmament (CND),
organizacja brytyjska, założona 1958;
Laplace’a przekształcenie, transformacja Laplace’a,
mat. przekształcenie całkowe, które funkcji zmiennej rzeczywistej f(t) przyporządkowuje funkcję zmiennej zespolonej F(z): , gdzie f(t) jest funkcją określoną na półprostej (0, +∞) — p.L. jednostronne, lub , gdzie f(t) jest określona na całej prostej (tzn. −∞ < t < +∞) — p.L. dwustronne.

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

zobowiązanie jednostronne «zobowiązanie, przy którym tylko jedna z objętych nim stron jest zobowiązana do czegoś»
jednostronny
1. «poruszający się w jednym kierunku»
2. «znajdujący się na jednej z dwóch stron»
3. «wykonywany przez jedną ze stron, np. władze państwa, dowództwo armii»
4. «mający wąski zakres»

• jednostronnie • jednostronność
krok jednostronny «krok narciarski o charakterystycznej, jednostronnej pracy rąk i nóg»
protokół jednostronny «protokół spisany tylko przez jedną ze stron zainteresowanych jakąś sprawą»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia