jednostkową

Encyklopedia PWN

koszt jednostkowy, koszt przeciętny,
ekon. koszt całkowity przypadający na jednostkę produkcji.
mat. macierz diagonalna, w której elementy leżące na głównej przekątnej są jedynkami.
ekon. podział pracy występujący wewnątrz przedsiębiorstwa;
ekon. jednorazowe wytworzenie pojedynczych wyrobów lub kilku sztuk.
lokalna miara entropii wytwarzanej przez dany układ, nie dostarczanej mu przez otoczenie (np. w postaci ciepła);
indywidualizm
[łac. individuum ‘coś niepodzielnego’, ‘jednostka’],
ogólnie poczucie niezależności i odrębności osobistej; postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, niekiedy nieliczące się z normami społecznymi.
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. przyporządkowanie poszczególnych czynności w procesie przekształcania zasobów w dobra różnym osobom i podmiotom gospodarczym.
apoha
[sanskr. apoha ‘wykluczenie’, ‘wyłączenie’],
w indyjskiej filozofii języka koncepcja stworzona przez Dignagę (V–VI w.) i rozwinięta przez Dharmakirtiego (VII w.), zgodnie z którą słowa — z natury wyrażające pojęcia ogólne, a używane w odniesieniu do rzeczy jednostkowych — desygnują konkretne rzeczy jednostkowe przez negację wszystkich indywiduów nie objętych polem semantycznym tychże słów;
kalkulacja
[łac. calculatio ‘obliczenie’],
obliczanie kosztów przypadających na tzw. jednostkę kalkulacyjną; część rachunkowości.
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
filoz. jednostkowy byt rozumny, zdolny do podejmowania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności;
mat. niepusty zbiór R, w którym określono 2 działania, przyporządkowujące każdej parze (a, b) elementów z R jeden element z R: dodawanie (a, b) a+b i mnożenie (a, b) ab; działania te muszą spełniać następujące aksjomaty: 1) R jest grupą przemienną względem dodawania; 2) dla każdego a, b, cR zachodzi (a + b)c = ac + bc (prawostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania); 3) dla każdego a, b, cR zachodzi a(b + c) = ab + ac (lewostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania).
Słowacki Juliusz, ur. 4 IX 1809, Krzemieniec, zm. 3 IV 1849, Paryż,
poeta, dramaturg, który stworzył oryginalny wariant polskiego romantyzmu.
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.

Słownik języka polskiego PWN

jednostkowy
1. «dotyczący pojedynczego człowieka»
2. «taki, który zdarzył się tylko raz»
3. «dotyczący pojedynczej rzeczy»
4. «dotyczący umownej, ściśle określonej wartości jakiejś wielkości»
5. «dotyczący jedności lub liczb od 1 do 9»

• jednostkowo • jednostkowość
nazwa jednostkowa log. «nazwa mająca tylko jeden desygnat»
sąd jednostkowy log. «sąd, którego orzeczenie stosuje się do jednego desygnatu»
zdanie jednostkowe log. «zdanie, którego orzeczenie stosuje się do jednego desygnatu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia