jednostki podstawowe

Encyklopedia PWN

jednostka sąsiedzka, ang. neighbourhood unit, neighborhoo unit,
urb. jeden z modeli jednostki mieszkaniowej integrujący wyodrębnioną grupę społ. przez zespół podstawowych usług (oświaty, kultury, handlu i wypoczynku);
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, fr. Système International d’Unités, układ SI,
układ jednostek miar przyjęty i zalecony przez Generalną Konferencję Miar, zawierający: 1) jednostki SI, jednostki podstawowe (metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela) i jednostki uzupełniające (radian i steradian) oraz jednostki pochodne, wyrażone za pomocą iloczynów lub ilorazów jednostek SI podstawowych i uzupełniających; 2) dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek SI, wyrażone za pomocą przedrostków SI (jednostka miary);
pojęcie wywodzące się z komunistycznego podziału własności na własność społeczną (państwową, spółdzielczą i organizacji społecznych) oraz własność indywidualną;
psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
metryczny system, dziesiętny system metryczny,
zbiór układów jednostek miar z jednostkami podstawowymi: metrem jako jednostką długości i kilogramem jako jednostką masy, przyjmujący zasadę tworzenia krotności jednostek poprzez mnożenie jednostki przez całkowitą (dodatnią lub ujemną) potęgę dziesięciu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia