jednokrotny

Encyklopedia PWN

nagrzewanie się powierzchni ciała stałego opływanego przez naddźwiękowy lub hiperdźwiękowy strumień gazu.
aureola
[łac.],
fiz. tło świetlne powstające wokół obrazu źródła światła w wyniku przejścia wiązki światła przez ośrodek rozpraszający;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
mat. całka, w której wielokrotnie powtarza się całkowanie jednokrotne kolejno względem różnych zmiennych, traktując pozostałe zmienne jako stałe parametry
mat. uogólnienie (w kierunku zmiany obszaru całkowania) pojęcia całki oznaczonej
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia