jakościowy

Encyklopedia PWN

dział analizy chemicznej obejmujący metody określania składu jakościowego substancji.
w naukach społ. empiryczne określanie kategorii opisujących typ doświadczenia społ.;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
akulturacja
[gr.-łac.],
jedno z podstawowych pojęć zmiany kulturowej, zastosowane przez J.W. Powella w latach 80. XIX w. na oznaczenie procesu zapożyczeń kulturowych; upowszechnione w latach 20. i 30. XX w. w amer. antropologii kulturowej (M.J. Herskovits, R. Redfield, R. Linton, A.L. Kroeber), akulturacja oznacza proces jakościowych i wieloaspektowych zmian kulturowych wywołanych kontaktem odmiennych systemów kulturowych w sytuacji ich ciągłej i bezpośredniej konfrontacji, prowadzący do stopniowych przekształceń w jednym lub we wszystkich wchodzących w interakcję systemach.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
Klaproth
[klạpro:t]
Martin Heinrich Wymowa, ur. 1 XII 1743, Wernigerode, zm. 1 I 1817, Berlin,
ojciec Juliusa Heinricha, niemiecki chemik i aptekarz;
kwalitologia
[łac.-gr.],
ekon. dyscyplina naukowa zajmująca się jakością i modelowaniem jakościowym.
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
metodol., naukozn. należycie uzasadnione i dostatecznie sprawdzone (weryfikacja) twierdzenia nauki, mające postać zdań ogólnych, tzn. prawdziwych co najmniej w przybliżeniu, zawsze i wszędzie, gdzie są spełnione określone warunki.
przemiana materii, metabolizm,
całokształt zachodzących w komórkach żywego organizmu reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energetycznych, stanowiący podłoże wszelkich zjawisk biologicznych;
med. grupa stanów chorobowych polegających na ilościowych lub jakościowych zmianach przytomności, jednej z podstawowych czynności ośrodkowego układu nerwowego, która sprawia iż odczuwamy: jasność, wyrazistość i wierność spostrzeganego obrazu otoczenia oraz siebie samego, swą czujność, obecność i gotowość do reagowania na zachodzące wydarzenia.
podejmowanie przez państwa jedno-, dwu- lub wielostronnych przedsięwzięć ograniczających ilość, jakość i rozmieszczenie sił zbrojnych lub zbrojeń, ich całkowitą likwidację oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości użycia tych sił w stosunkach między państwami;
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
Struszyński Marceli, ur. 16 I 1880, Winnica (Podole), zm. 1 IX 1959, Warszawa,
chemik analityk;

Słownik języka polskiego PWN

jakość
1. «wartość czegoś»
2. filoz. «istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych»

• jakościowy • jakościowo
przymiotnik jakościowy «przymiotnik wskazujący na właściwości lub jakości przedmiotów, np. biały»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia