inwersja

Encyklopedia PWN

inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
mat. w algebrze — przestawienie;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
biochem. hydrolityczny rozpad cząsteczek sacharozy na mieszaninę (w stosunku 1 : 1) cząsteczek d-glukozy i d-fruktozy: ,
fiz. stan obiektów kwantowych, np. atomów, cząsteczek, charakteryzujący się tym, że obsadzenie wyższego poziomu energ. jest większe niż poziomu o mniejszej energii (poziom energetyczny);
geol. odwrócenie ukształtowania rzeźby terenu w stosunku do jego budowy geol., spowodowane zróżnicowaną odpornością skał na działanie czynników denudacyjnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia