integralne

Encyklopedia PWN

historia integralna, fr. histoire quantitative Wymowa,
interdyscyplinarna metoda badań historycznych;
fotometria astronomiczna, astrofotometria,
dział astrofizyki obserwacyjnej obejmujący metody pomiaru jasności obiektów astr. (fotometria integralna), rozkładu energii w ich widmach (spektrofotometria) lub polaryzacji emitowanego promieniowania (polarymetria);
biol. integralne białka błonowe organizmów (MIP; ang. membrane integral proteins) tworzące kanały, umożliwiające masowy przepływ wody przez błonę;
białka związane z błonami komórkowymi; występują w błonie otaczającej komórkę oraz w błonach organelli wewnątrzkomórkowych;
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
szkolnictwo o charakterze wyznaniowym.
kolonia
[łac.],
w starożytnej Grecji osada lub miasto zakładane przez miasto-państwo (metropolię) poza granicami świata greckiego;
kolonia
[łac.],
w czasach nowożytnych posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, uzależniona od tego państwa; teren ekspansji politycznej i eksploatacji ekonomicznej;
komórkowa błona, plazmolema, plazmalemma, błona plazmatyczna,
biol. jeden z rodzajów błon komórki otaczający każdą komórkę prokariotyczną i eukariotyczną; oddziela cytoplazmę od środowiska zewnętrznego komórki.
nacjonalizm
[łac. natio ‘naród’],
przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród.
Różewicz Tadeusz, ur. 21 X 1921, Radomsko, zm. 24 IV 2014, Wrocław,
poeta, dramatopisarz, prozaik, autor Kartoteki.
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
wideo-art, sztuka wideo,
forma twórczości artystycznej, wykorzystująca telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania obrazu;
agon
[gr. agṓn ‘spór’, ‘walka’],
termin, jakim starożytni Grecy określali sytuację, w której strony spierały się, a celem było wykazanie swojej wyższości nad przeciwnikiem, ewentualnie wyższości swoich racji nad jego racjami;
akt
[łac. actus ‘dokonanie’, ‘czynność’, ‘urzeczywistnienie’],
filoz. w metafizyce arystotelesowsko-tomistycznej integralny element struktury bytu, różny od możności;
Akt Brytyjskiej Ameryki Północnej, ang. British North America Act,
ustawa parlamentu brytyjskiego z 29 III 1867 (weszła w życie 1 VII 1867) sankcjonująca utworzenie przez bryt. kolonie: Kanadę Wschodnią (dzisiejszy Quebec), Kanadę Zachodnią (dzisiejsze Ontario), Nową Szkocję i Nowy Brunszwik, federacji pod nazwą Dominium Kanady i określająca jej zasady ustrojowe, wzorowane na systemie bryt., oraz zakres zależności od Wielkiej Brytanii;
rdzenni mieszkańcy Wysp Komandorskich i Aleutów oraz zachodniej części półwyspu Alaska;
Alzacki, Kanał, Grand Canal d’Alsace, zw. Wielkim Kanałem,
kanał lateralny Renu, we wschodniej Francji, w Alzacji;
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
religiozn. w religioznawstwie część doktryny rel., ogólna teoria człowieka przekazywana w księgach świętych, mitach i obrzędach;

Materiały dodatkowe

Kuba — wyspa jak wulkan gorąca

Słownik języka polskiego PWN

integralny «nierozdzielnie związany z całością»
• integralnie • integralność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia