informacja

Encyklopedia

informacja
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’]:
informacja
[łac.],
inform. obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.
informacja zawarta w sekwencji kwasów nukleinowych (DNA lub w przypadku niektórych wirusów RNA), która jest przekazywana organizmom potomnym (dziedziczność).
naukozn. zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki; także dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej.
biol. informacja zawarta w genach i strukturach cytoplazmatycznych, umożliwiająca przebieg rozwoju zarodka zgodnie z właściwościami charakterystycznymi dla danego gat. zwierząt;
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji, fr. Fédération Internationale d’Information et de Documentation (FID), ang. International Federation for Information and Documentation (FID),
organizacja zał. 1895 w Brukseli przez P. Otleta i H.-M. Lafontaine’a;
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
instytucja polskiego państwa podziemnego, założona 1939 jako Oddział Polityczna organizacji Służba Zwycięstwu Polski, od wiosny 1940 pod nazwą BIP;
projekt organizacji systemu informacji nauk. w Polsce,
wydawnictwo internetowe pol. administracji publicznej, prowadzone na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
kierowniczy organ kontrwywiadu wojsk., faktycznie wojsk. policja polit. działająca 1945–57.
czasopismo poświęcone problemom naukoznawstwa,
systemy pozyskiwania danych i informacji o przestrzeni geograficznej, ich gromadzenia, korygowania i aktualizacji, a także ich przetwarzania i udostępniania użytkownikom.
Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji, ang. International Federation of Information Processing Wymowa(IFIP Wymowa),
federacja zał. 1960 pod auspicjami UNESCO po pierwszym Świat. Kongresie Komputerowym (World Computer Congress, WCC), z siedzibą w Laxenburgu k. Wiednia (od 1995); zrzesza nar. organizacje związane z informatyką (zwykle stowarzyszenia profesjonalne, w niektórych krajach jednostki akademii nauk; Polskę w IFIP reprezentuje od 1960 PAN)
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.

Słownik języka polskiego

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia